Extra raadsvergadering op 19 mei

Dit item is gearchiveerd op 20-05-2011.

Op donderdag 19 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

 

De vergadering is openbaar. Het gaat om een extra vergadering waarvan de voorlopige agenda één agendapunt vermeldt:

  • vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2010.

 

Inhoud jaarverslag en -rekening
De stukken bevatten de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer en de financiële resultaten van het afgelopen jaar.

 

De jaarrekening 2010 laat een voordelig saldo zien ter grootte van € 1.303.000,-. In het jaarverslag zijn per programma de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening nader toegelicht. In het financiële deel van de verantwoording is de balans en programmarekening opgenomen. De diverse bijlagen geven inzicht in het verloop van reserves en voorzieningen. Daarnaast geven de bijlagen inzicht in de projecten die in 2010 nog niet geheel zijn afgerond en waarvoor gelden naar 2011 worden overgeheveld.

 

De stukken liggen ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Ook op deze website kunt u de stukken inzien. Ga naar gemeente > belastingen en financiën > jaarverslag 2010 en jaarrekening 2010.