Eigen koers voor Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2012.

Reactie op publicatie.

Het college heeft de begroting 2013 - 2016 aangeboden aan de raad met als titel: 'Een geheel eigen koers'. Op 18 september publiceerde het Eindhovens Dagblad hierover het artikel ‘Besparen door meer efficiency’. Het college van burgemeester en wethouders hecht eraan enkele passages uit deze berichtgeving te nuanceren. Volgens het artikel beknibbelt de gemeente op de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte, onder meer door te snijden in personeel. Wethouder Bax reageert hierop namens het college:
“Het beheer van de openbare ruimte blijft in stand volgens het door de raad gewenste kwaliteitsniveau. Heel, veilig en schoon staan hierbij centraal. Besparing is mogelijk door efficiënter te gaan werken en door de beheerplannen op orde te brengen. Natuurlijk verloop van personeel geeft ons vervolgens de mogelijkheid om werkzaamheden uit te besteden en kosten te besparen. Snijden in personeel is dan ook niet aan de orde.”
Het artikel meldt ook dat ‘ sluiting van de rollerhal De Dennenberg vanaf 2013 jaarlijks een besparing van € 51.000,- oplevert’. Het college voegt hier aan toe dat de raad daarnaast heeft besloten om een onderzoek te doen naar een oplossing voor rollerhal De Dennenberg danwel een vervangende accommodatie voor de Valkenswaardse Rollervereniging (VRC).

Tot zover de reactie op berichtgeving in de krant. Onderstaand het gemeentelijk persbericht over de begroting.
 

Eigen koers voor Valkenswaard.

Met de titel: 'Een geheel eigen koers' geeft het college aan zich te willen onderscheiden met een uniek imago en een eigen identiteit.Valkenswaard wordt gepositioneerd in de regio. Het college realiseert zich dat de gemeente dat niet alleen kan en dat de positionering alleen succesvol kan zijn in samenwerking met anderen: de burger, bedrijven, instellingen en andere gemeenten. Dit staat ook verwoord in de Toekomstvisie, die als een rode draad door de begroting loopt. Die visie is daarmee ook de leidraad voor het nemen van besluiten.

Het college koerst op het behoud van jongeren- en doelgroepenhuisvesting (programma Wonen), groeiende werkgelegenheid (programma Werken), uitdragen van cultuur, toekomstbestendige accommodaties en een aantrekkelijk toeristisch klimaat (programma Vrije tijd), bevorderen van welzijn door gedeelde verantwoordelijkheid (programma Welzijn) en samenwerking zowel met burgers, instellingen en bedrijven als met andere gemeenten (programma Bestuur).

De begroting is tot stand gekomen op basis van de Nota Kaders, door de raad behandeld op 7 juni 2012. In de Nota Kaders heeft het college inzicht gegeven in de ontwikkelingen waarmee rekening gehouden dient te worden en in de keuzemogelijkheden die de gemeente heeft.

Investeren om te besparen

Het college presenteert een sluitende meerjarenbegroting. Dit is mogelijk dankzij de bezuinigingen die de twee voorgaande jaren door de raad vastgesteld zijn en die oplopen tot € 600.000,- in 2015. Deze hebben nog steeds een gunstig effect op de financiële huishouding. Daar bovenop wordt in 2013 en verder geïnvesteerd in efficiency en een gezonde bedrijfsvoering, met als resultaat een structurele besparing oplopend tot meer dan € 800.000 in 2016.

Dit zegt niet alles over de positie van de gemeente op de lange termijn. Door de zogenaamde Kunduz partijen (VVD, CDA, D'66, Groen Links en de Christenunie) is het Lenteakkoord gesloten. Dit akkoord bevat een pakket aan bezuinigingsmaatregelen ter hoogte van 12,4 miljard, waarmee Nederland voldoet aan de financiële normen van de Europese Unie. Het pakket aan maatregelen heeft een grote weerslag op de inkomsten van de gemeente. Het college verwacht dan ook dat er nog meer bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Hoeveel en waarop bezuinigd moet worden zal waarschijnlijk pas in de loop van 2013 duidelijk worden.

Ter voorbereiding op de verlaging van de inkomsten, stelt het college businesscases op voor onder meer De Hofnar, sporthal Amundsen en zwembad De Wedert, om te onderzoeken wat nodig is voor een toekomstbestendige voorziening. Het college biedt in 2013 deze businesscases aan de raad aan.

De gemeente Valkenswaard voert een gezonde grondexploitatie en plukt daar nu de vruchten van. Toch vormt de aanhoudende economische crisis aanleiding om te kijken naar de effecten van de lagere verkoop van grond en de verminderde bouwactiviteit op de inkomsten van de gemeente. Het college zal de raad hierover informeren en - indien nodig - voorstellen doen tot het beperken van risico's.

Verdergaande decentralisatie Zorg

De landelijke Transitie begeleiding vanuit Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is controversieel verklaard en zal niet per 1 januari 2013 ingevoerd worden. Verwacht wordt wel dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor begeleiding van nieuwe klanten met als doel het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid, waardoor opname in een instelling voorkomen wordt. De Transitie begeleiding is een grootscheepse verandering in het zorgsysteem van Nederland omdat niet het product, maar het resultaat centraal staat. De Transitie van de begeleiding zal verder voorbereid worden in het komende begrotingsjaar.

De decentralisatie van de jeugdzorg staat voor 2014 gepland en wordt voorbereid in 2013.

Dalende woonlasten

De financiële ontwikkelingen zijn ongunstig. Door het efficiënter inzetten van middelen bij investeringen in het riool en een succesvollere afvalverwerking, is de gemeente er echter in geslaagd geen nadelig effect te laten ontstaan op de woonlastenontwikkeling van burgers.

Inwoners betalen woonlasten in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden dalen van € 742,- in 2012 naar € 736 in 2013, althans dat is het voorstel van het college. Het rioolrecht daalt met € 5,- naar € 205,-. De OZB stijgt met € 5,- uitgaande van de gemiddelde woningwaarde. De afvalstoffenheffing daalt met € 6,- tot € 285,-.

Begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling door de gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 1 november om 12.30 uur met algemene beschouwingen door de raadsfracties en stemming over de ingediende moties (verzoeken) en amendementen (wijzigingen). De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

De begroting 2013 - 2016 ligt vanaf dinsdag 18 september voor belangstellenden ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en in ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen.

Ga verder naar de door het college voorgestelde begroting op deze website.