Dommeldal met landgoed: versterking van natuurwaarden

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2010.

Het groene Dommeldal vormt met ongeveer 80 hectare verreweg het grootste gedeelte van plan Lage Heide. Het gebied, waar de Dommel van zuid naar noord doorheen meandert, strekt zich uit van Luikerweg tot Dommelseweg en van Kromstraat tot Venbergseweg. Het beeldkwaliteitplan dat hiervoor is ontwikkeld (en door B&W vastgesteld) richt zich vooral op versterking van de natuurwaarden, maar ook op het meer toegankelijk maken van het gebied.

 

De Dommel met zijn oevers geldt als Natura 2000-gebied. Voorop staat dat cultuurhistorische waarden van het Dommeldal, met zijn kleinschalige structuur, houtsingels en zandwegen, behouden moeten blijven. Het gebied dient een afwisselend geheel te worden van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen.

 

Opvallend onderdeel in het plan is de ontwikkeling van een 15 ha grote landgoederenzone, waarin struweelvogels, kleine zoogdieren en watergebonden flora en fauna een kans krijgen. Bestaande weilanden en akkers worden getransformeerd in bloemrijk grasland, door middel van extensief beheer (dat wil vooral zeggen: veel minder maaien).

 

Toegang voor recreanten
Een net van wandelpaden plus een doorgaand fietspad moeten de toegankelijkheid van dit natuurgebied vergroten. Het fietspad gaat een nog ontbrekende schakel vormen in de verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de Kromstraat plus het centrum van Valkenswaard. Wandelaars én fietsers kunnen straks gebruik maken van een kleine brug over de Dommel. Deze oeververbinding wordt opgetrokken uit roestvrij staal en hout. Ter behoud van het natuurlijke karakter wordt geen enkel pad verlicht.

 

Een speciaal onderdeel van het inrichtingsplan is de aarden wal, die aan de noordelijke en westelijke kant van de landgoederenzone wordt aangelegd. Die wal moet Dommelen beschermen tegen wateroverlast, want bij hevige regenval mag de Dommel in dit overloopgebied overstromen. Dat zal overigens weinig voorkomen.

 

Wonen op een terp
En dan is er nog het landgoed zelf, dat in het uiterste westen van het Dommeldal de overgang vormt naar de nieuwe woonwijk. Op een driekwart meter hoge terp (om overstroming te voorkomen) is ruimte voor vijf woningen in een hoge prijsklasse op percelen vanaf 1250 m2. Die krijgen een gemeenschappelijke toegangsweg in westelijke richting. De terp wordt met vloeiende vormen landschappelijk ingepast in het natuurgebied.

 

In het plan waarmee B&W hebben ingestemd staan uitvoerige beschrijvingen van de beeldkwaliteit, die men voor de terpwoningen voor ogen heeft. Het landgoed kan een icoon worden op het gebied van duurzaamheid!