Commissievergadering op 18 februari

Dit item is gearchiveerd op 19-02-2013.

Op maandag 18 februari (gewijzigde vergaderdag!) vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 februari.

De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer (040-) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • vaststellen van de agenda
  • vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 17 januari 2013 december 2012
  • voorstel om in te stemmen met de gemeentelijke reactie op de notitie Reikwijdte en Detailniveau project MER Grenscorridor N69
  • voorstel tot vaststellen van bestemmingsplan Warande
  • voorstel over de startnotitie Eurocircuit
  • voorstel tot nemen van principebesluit over onderhandse aanbestedingen aan Ergon
  • voorstel voor overhevelen restantkredieten en (exploitatie)budgetten van 2012 naar 2013, inclusief wijziging Financiële Beheersverordening (art. 212)
  • voorstel voor begrotingswijziging 2013 gemeente Valkenswaard naar aanleiding van de begroting 2013-2016 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2
  • rondvraag.