Commissievergadering op 17 januari

Dit item is gearchiveerd op 18-01-2013.

Op donderdag 17 januari vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer (040-) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

 • vaststellen van de agenda
 • vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 6 december 2012
 • voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Dommelkwartier
 • voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Braken-Bunders
 • voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Wolberg
 • voorstel tot vaststellen van de raadsopdracht Masterplan Centrum
 • voorstel tot vaststellen van de verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • voorstel over inrichten van professionele beheerorganisatie voor het gemeentelijk eigendom
 • voorstel tot vaststellen kaders voor nieuwe tarievenbeleid en regels voor ingebruikgeving van sportaccommodaties
 • voorstel tot vaststellen van het controleplan en controleprotocol 2012
 • voorstel over papierarm vergaderen
 • rondvraag.