College zet eerste stap met beeldkwaliteitplan Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2010.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 9 maart het ontwerp-beeldkwaliteitplan voor Lage Heide vastgesteld.

 

Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een ontwerp-bestemmingsplan voor dit natuur- en woongebied, dat voorheen Valkenswaard-Zuid heette. Een maand eerder had het college al ingestemd met het 'Plan van Aanpak duurzaam en comfortabel wonen in Lage Heide'. Daarin staan de gemeentelijke ambities verwoord ten aanzien van klimaat- en energiebeleid.

 

Uitgangspunt voor Bureau 5 uit Maastricht, dat de ontwerp-beeldkwaliteitplannen voor zowel woongebied als landgoedgedeelte heeft ontwikkeld, is het vormgeven van 'een groene wijk met een dorps karakter'. In Lage Heide komen ongeveer 330 woningen, inclusief een aantal woonwagenstandplaatsen. Het gebied tussen twee beekdalen (Dommeldal en Keersopdal) geldt als landschappelijk zeer aantrekkelijk door een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Opdracht aan Bureau 5 was dan ook het ontwerpen van een hoogwaardig en duurzaam plan.

 

Nieuwe en bestaande kwaliteiten
Een groot deel van de 'kwaliteit' wordt in feite al bepaald door bestaande elementen die in het plan worden ingepast. Er is veel groen in de vorm van laanbeplanting, solitaire bomen en 'ruigtehoekjes'. Historische wegen als Past. Bolsiusstraat, Venbergseweg en Mgr. Smetsstraat met hun markante boerderijen en oude huizen bepalen een groot deel van het karakter.

 

Nieuwe kwaliteiten die in het plan worden ingebracht zijn onder meer de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen de twee beekdalen en de aanleg van nieuwe verbindingswegen.

 

Woongebied
De geplande woonwijk die aan Dommelen-Zuid grenst, krijgt een uitgesproken dorpse uitstraling. Daar horen groene, eenvoudig ingerichte straten bij, met een minimale verharding van straatstenen, liefst in de kleur roodbruin. Voor- en zijtuinen gaan zeker bijdragen aan het groene karakter. De nieuw te planten laanbomen, boomgroepen en solitaire bomen (zoals eik, es, wilde kastanje en notenboom) moeten aansluiten bij de bestaande. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte (verlichting, zitelementen, afrasteringen) is het 'dorpse' leidend.

 

Leefbaarheid en sociale veiligheid krijgen veel aandacht met een fijnmazig netwerk van langzaam verkeersroutes. Er komt een vloeiende overgang naar de omringende landbouw- en bosgebieden en het landgoed, die de wijk aan drie zijden begrenzen. De nabijheid van de Dommel is uiteraard een belangrijk element.

 

Verkeer en woningbouw
Wat verkeer betreft is van belang dat de hele wijk wordt ingericht als 30 km-zone. Dus mét de noodzakelijke verkeersremmende maatregelen. De voornaamste ontsluiting van de wijk is in zuidwestelijke richting, waar in de nabije toekomst de Lage Heideweg en de omleidingsroute achter de Mgr. Smetsstraat worden aangelegd. De Venbergseweg vormt de noord-zuidas in de wijk, met een tweede tak die op de Crocuslaan uitkomt. Dwars door de wijk komt een vrijliggend wandelpad.

 

De 330 woningen worden in diverse vormen en prijsklassen gebouwd, zowel in koop als huur. Hoogbouw is niet aan de orde, gezien het dorpse karakter van de wijk.

 

Materialen
Baksteen in roodbruine kleur zal de prominente kleurstelling in de woningbouw zijn, vanwege zijn natuurlijke en duurzame karakter. Om diezelfde reden worden in het beeldkwaliteitplan ook keramische pannen, natuursteen, leem en hout genoemd. Aan de randen zijn houtaccenten toegestaan, uiteraard met FSC-keurmerk. Rond de kozijnen zijn detailleringen in het metselwerk (zoals rollagen) en betonnen omlijstingen mogelijk.

 

De kappen - blikvangers van elk huis - mogen een helling van 30 tot 60 graden hebben, met een goothoogte die varieert van 3 tot 6 meter. De dakhelling van de bijgebouwen moet daarmee overeenstemmen.

 

In het beeldkwaliteitplan Lage Heide zijn voor alle buurten in het plangebied nauwkeurige beschrijvingen opgenomen van type woningen, nokhoogte, gootlijnen, gevelindeling en materiaalgebruik. Afwijkingen qua kleur en materiaal zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de welstandscommissie. Ze mogen in elk geval geen afbreuk doen aan de dorpse uitstraling.

 

Inspraakronde komt eraan
Na het vaststellen van de inrichtingsplannen en beeldkwaliteitplannen voor Lage Heide, is nu de weg vrij voor een ontwerp-bestemmingsplan voor het woningbouwdeel. Vermoedelijk komt dit eind april in het college van burgemeester en wethouders. Als het college ermee instemt, gaat het plan de inspraak in en kunnen zienswijzen worden ingediend. Pas na deze inspraakronde zal de gemeenteraad zich over het plan buigen en in twee ronden naar besluitvorming toewerken.

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen door middel van deze rubriek en nieuwsbrieven.