College: Westparallel? Ja, mits voldoende aandacht voor belangen Dommelen

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.

Raadsleden geïnformeerd over Westparallel / N69

 

Op 22 maart zijn raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de Westparallel / N69. De weg die de kom van Valkenswaard moet ontlasten, roept nog wel wat vragen op. Het college is vóór de komst van de nieuwe weg, op voorwaarde dat de provincie voldoende oog heeft voor de belangen van Dommelen. De provinciale weg komt immers in de buurt van Dommelen. Voordat het sein op groen staat moeten de raden van betrokken gemeenten hierover een besluit nemen, elk voor hun eigen grondgebied. Zo ook de raad van Valkenswaard. De provincie regisseert dit omvangrijke proces met vele belangen en wil voor de zomer tot een finaal besluit komen in Provinciale Staten.

 

Informatieve bijeenkomst

De Valkenswaardse raadsleden kregen op 22 maart een uitgebreide toelichting over dit belangrijke project en antwoorden op hun vragen. Er waren ook ongeveer 40 bezoekers aanwezig waaronder een behoorlijk delegatie uit Dommelen. Discussie werd nog niet gevoerd op deze informatieve bijeenkomst; die volgt in april.

 

De gemeenteraad behandelt het voorstel over de Westparallel in de openbare raadscommissie op donderdag 12 april en in de raadsvergadering op woensdag 25 april.

 

Provinciale weg

De Westparallel / N69 wordt een provinciale 80 km weg met twee rijstroken die komt te liggen tussen de A67 bij Veldhoven en de grens met België. De weg loopt via de westkant van Waalre en Dommelen richting Luikerweg. De leefbaarheid in Valkenswaard (en Waalre) moet flink toenemen door het grote oplossend vermogen van de nieuw aan te leggen weg. Het sluipverkeer moet afnemen en de bereikbaarheid wordt verbeterd.

 

De Westparallel heeft ook nadelen: de weg doorsnijdt natuur en agrarisch gebied. De weg komt naar verwachting enkele honderden meters langs Dommelen en krijgt daar aansluiting op het bestaande lokale wegennet. De plannen van de provincie zijn nog niet in detail uitgewerkt. Het gaat nu om besluitvorming over de globale ligging van de nieuwe weg. Later volgt de nadere uitwerking in nauw overleg met betrokken gemeenten en belanghebbenden.

 

 

Overlast beperken

Het college deelt de zorg van diverse raadsleden over de nadere uitwerking van de Westparallel bij Dommelen. Het wil daarover bij de provincie maximaal onderhandelen. Het college is vóór aanleg van de weg, mits voldoende garanties zijn ingebouwd om de overlast voor de bewoners van Dommelen zoveel mogelijk te beperken.

 

Genuanceerde standpunten

Adviesbureau Raadhuis Advies heeft namens de gemeente over de N69 overleg gevoerd met vrijwel alle Valkenswaardse belangengroeperingen op verkeers- en natuurgebied, te weten: Bewonerscommissie Mgr. Smetsstraat, Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen,Wijkraad Dommelen, Dorpsraad Borkel en Schaft, Wijkcommissie 't Gegraaf, Verenigde Winkeliers Valkenswaard, Verenigde horeca Valkenswaard cluster Markt, Eindhovenseweg e. o., Stichting belangengroep Europalaan e.o., Bewonersvereniging Centrumbelangen Valkenswaard, Milieuwerkgroep Valkenswaard, Fietsersbond afdeling Valkenswaard, Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard, Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard.

 

Alle betrokkenen spraken zeer genuanceerd over de nieuwe weg. Iedereen begrijpt dat er iets moet worden gedaan aan het vele verkeer door het centrum van Valkenswaard. Uiteraard zijn er bij hen ook bedenkingen. Zo is de Milieuwerkgroep Valkenswaard tegen de aanleg van de Westparallel en willen de leden van 'Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen' ook de West-Middenvariant nader uitgewerkt zien, omdat die naar hun mening minstens zo goed is als de Westparallel.

 

Informatie

Meer informatie over de Westparallel / N69 vindt u op deze website. Kies op de openingspagina bovenin de groene 'balk' voor 'gemeente', vervolgens 'projecten' en 'N69'. Hier vindt u ook een link naar de website van de provincie: http://www.brabant.nl/n69.