College stelt plan 'Lage Heide natuur' vast

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.

Uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' is vastgesteld. Op 1 februari ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met dit plan. Met ingang van donderdag 10 februari komt het uitwerkingsplan zes weken ter visie te liggen.

 

Ongeveer vijf maanden geleden werd uitwerkingsplan ‘Lage Heide natuur’ voor het eerst ter visie gelegd; toen ging het nog om de ontwerp-fase. Er kwamen destijds vijftien zienswijzen binnen, met name van grondeigenaren. Die hebben geleid tot een aantal wijzigingen in het plan. Burgemeester en wethouders hebben deze in het nu voorliggende plan meegenomen. Zo is de financiële paragraaf aangevuld en heeft ook de reactie van waterschap De Dommel geleid tot aanpassingen, bijvoorbeeld wat betreft de begrenzing van de waterbergingsfunctie die de Dommelvallei krijgt. Het waterschap is verantwoordelijk voor dit waterbergingsgebied, en kan starten met de aanleg van de oeverwal en een klepstuw in de rivier.

 

Dommel: Natura 2000
Belangrijke leidraad voor dit plan is de aanwijzing van de Dommel als Natura 2000-gebied. De oevers aan beide zijden van de rivier maken deel uit van een ecologische hoofdstructuur. Ten oosten van de Dommel staat herstel van het landschap voorop. Om de bedrijfspanden aan de Van Linschotenstraat wordt een groene buffer gelegd.

 

Westelijk van de Dommel wordt een terrein van 18 hectaren ingericht als landgoed. Centraal hierin komen vijf op een terp gelegen landgoedwoningen; deze grenzen aan het toekomstige woongebied Lage Heide. Wandel- en fietspaden gaan het hele gebied 'Lage Heide natuur', dat 80 ha groot is, beter ontsluiten voor de recreant.

 

Bevoegdheid college
De vaststelling van uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' is juridisch noodzakelijk voor de geplande natuurversterking en voor de bouwwerkzaamheden in dit gebied. Het college is bevoegd tot vaststelling van het uitwerkingsplan.

 

Ter aanvulling: Tot en met 9 februari ligt nog ter visie het ontwerp-bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'; dat dient door de raad te worden vastgesteld. De verwachting is dat dat in april 2011 kan plaatsvinden.

 

Terinzagelegging
Alleen eerdere indieners van een zienswijze op uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' kunnen nu nog in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan tijdens de hernieuwde tervisielegging van het plan, van donderdag 10 februari tot en met woensdag 23 maart 2011. De stukken zijn op de bekende plaatsen in te zien: gemeentehuis, bibliotheek en Dorpshuis Borkel en Schaft, evenals op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.