Bezuinigingen onontkoombaar voor Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 03-09-2012.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2012 - 2015 aangeboden aan de raad met als titel: 'Investeren in de kracht van Valkenswaard'.

 

De begroting is tot stand gekomen op basis van de Nota Kaders, door de raad vastgesteld op 9 juni jl. In het voorjaar is eveneens de Meerjarenkeuzenota behandeld. Deze laatste nota heeft de raad en het college inzichten gegeven in de mogelijkheden tot bezuinigen. Het college stelt bezuinigingen voor aan de raad die oplopen tot bijna € 600.000,- in 2015. Voorbeelden van de bezuinigingsmaatregelen zijn efficiencyverbetering onderhoud wegen en plantsoenen, optimaliseren van de bezettingsgraad van accommodaties, uitstellen van investeringen (reconstructie Leenderweg en Maastrichterweg) en het verhogen van inkomsten zoals de opbrengst pachten en bouwleges. De maatregelen komen bovenop de bezuinigingen in 2011 van ondermeer € 400.000,- op subsidies en € 1.000.000,- op de ambtelijke organisatie en zijn nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

 

De bezuinigingen bij de rijksoverheid werken door in de gemeenten. Taken worden gedecentraliseerd en gaan gepaard met een verlaging van de algemene uitkering. We moeten daardoor meer doen met minder geld om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

 

Nadelige effecten Koepelakkoord

De trend van decentralisatie van taken van rijk /provincie naar de gemeente wordt door het rijk voortgezet. De gemeente krijgt er taken bij op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De regelingen van de sociale werkvoorziening worden versoberd. Er wordt rekening gehouden met een bezuiniging van enkele tonnen. In de begroting 2012 - 2015 heeft het college een schatting gemaakt van de financiële gevolgen van het Koepelakkoord. Het college is zich bewust van de druk die de verminderde rijksmiddelen leggen op onze Valkenswaardse mogelijkheden en voorzieningen en doet er alles aan om dit op te vangen.

 

Inzet op behouden van voorzieningen

Het college verwacht dat in 2012 verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn en zal daar de raad zo spoedig mogelijk nadere voorstellen voor doen. Daarbij zal de gemeentelijke organisatie kritisch bekeken worden, evenals de voorzieningen en de wijze waarop deze geëxploiteerd worden.

 

De volgende thema's komen in de nadere voorstellen aan bod: accommodaties, investeringen en projecten, reserves en voorzieningen, efficiency en bedrijfsvoering, doelgroepbenadering en samenwerking. Voorop staat dat Valkenswaard veel goede voorzieningen heeft. Het college vindt het op peil houden daarvan belangrijk. Valkenswaard is een compleet dorp waar je fijn kunt wonen, sporten en recreëren. Tegelijkertijd is het niet langer vanzelfsprekend dat de gemeente voor alles kan zorgen. We onderzoeken daarom welke keuzes gemaakt kunnen worden om de leefbaarheid goed te houden binnen aanvaardbare financiële kaders.

 

De projecten en investeringen die gepland staan, worden onder de loep genomen. Gekeken wordt welke projecten het meest bijdragen aan de leefbaarheid van Valkenswaard. Deze kansen zullen verzilverd worden. Andere projecten worden uitgesteld.

 

Door samen te werken wordt efficiencyvoordeel en vermindering van de kwetsbaarheid beoogd. Niet alleen andere gemeenten kunnen onze partners zijn, ook met bedrijven en het onderwijs wordt de verbinding gezocht in de gouden driehoek van onderwijs - ondernemers - overheid. Dit zijn nieuwe kansen waarop de komende jaren ingezet wordt.

 

Wat betreft de bedrijfsvoering van de organisatie wordt gezocht naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Dat gebeurt nu al door meer projectmatig te werken en processen te verbeteren. Door deze ingeslagen weg door te zetten, kunnen meer besparingen worden behaald.

 

Voor het maken van keuzes in het verminderen van de uitgaven danwel het verhogen van de inkomsten, wordt aansluiting gezocht bij de Toekomstvisie van Valkenswaard. De visie wordt in 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Dalende woonlasten in 2012

De financiële ontwikkelingen voor de nabije toekomst zijn zorgwekkend. De gemeente is er echter in geslaagd om voor 2012 geen nadelig effect te laten ontstaan op de woonlastenontwikkeling van burgers. Dit is gelukt door kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering van de afvalverwerking.

 

Woonlasten betalen de inwoners in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendzaakbelasting (OZB). De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden dalen van € 753,- in 2011 naar € 742,- in 2012, althans dat is het voorstel van het college. Het rioolrecht stijgt met € 20,- naar € 210,- per aansluiting om de jaarlijkse uitgaven te dekken. De OZB stijgt met € 14,- uitgaande van de gemiddelde woningwaarde.

 

De daling van woonlasten is gelegen in een succesvollere afvalverwerking. Hierdoor daalt de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden met € 21,- en voor een meerpersoonshuishouden met € 45,- Daarnaast wordt in 2012 € 15,- aan een eenpersoonshuishouden en € 33,- aan een meerpersoonshuishouden terugbetaald, omdat er minder kosten voor afvalverwerking zijn gemaakt.

 

Begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling door de gemeenteraad zal plaatsvinden op woensdag 2 november 2011 om 13.00 uur met algemene beschouwingen door de raadsfracties en stemming over de ingediende moties (verzoeken) en amendementen (wijzigingen). De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Begroting ter inzage

De begroting 2012 - 2015 ligt vanaf maandag 3 oktober 2011 voor belangstellenden ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat in Borkel en Schaft.

 

De door het college voorgestelde begroting kunt u hier downloaden.