Beleid Maatschappelijke ondersteuning per 01-01-2015

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2014.
  • Transitie en keuzes rondom zorg
  • Accent op ’ wat kan ik zelf nog’
  • Sociaal team
  • Wijzigingen pgb

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Met deze wet krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten van het Rijk minder geld. Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft en welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan.

Eigen kracht en sociale netwerken belangrijk

Het Wmo-beleid gaat de komende jaren meer en meer uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en de samenleving. Dat betekent dat de gemeente en de (professionele) organisaties de hulpvragen van de inwoners meer gaan benaderen vanuit het principe ‘wat kan ik als burger zelf nog en wat kan de omgeving en mijn sociale netwerk voor mij betekenen’. Ook wordt er meer nadruk gelegd op algemene en welzijnsvoorzieningen. Als dat niet of onvoldoende oplossing biedt, wordt er samen met u gekeken naar een maatwerkvoorziening.

Sociaal team en veranderingen pgb

In het beleidsplan komen ook de keuzes die de gemeenten op verschillende andere thema’s maakt naar voren. Zo wordt onder andere uitgelegd hoe de gemeente gaat werken met een sociaal team en wat de keuzes op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn. Overigens wordt het pgb voortaan niet meer op de rekening van de cliënt bijgeschreven. De financiële afhandeling van het pgb wordt voortaan door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerd.

Beleidsplan en verordening ter inzage

Het Wmo-beleidsplan en de verordening liggen van 26 juni tot en met 30 juli 2014 op de volgende locaties ter inzage:

  • De Infohoek in hal gemeentehuis,
  • Leeszaal van bibliotheek aan De Hofnar 12,
  • Het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft en
  • Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen.

Ga hier verder naar ontwerp-Wmobeleidsplan 2015 en - verordening.

Reacties tot en met 30 juli

Iedereen kan tot en met 30 juli schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard, ter attentie van Burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Voor mondelinge reacties kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vos van team ZWO op telefoonnummer (040) 2083444 of per mail op ilse.vos@valkenswaard.nl.

Het Wmo-beleidsplan en de Wmo-verordening worden in de raadsvergadering van september 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u terecht bij mevrouw Vos: ilse.vos@valkenswaard.nl