Begroting 2014: Samen duurzaam verbeteren

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2013.

De begroting, ofwel het huishoudboekje van de gemeente, draagt de titel: "Samen duurzaam verbeteren". De gemeenteraad heeft in de begrotingsbehandeling op 7 november een sluitende begroting vastgesteld voor 2014 tot en met 2017. Makkelijk was dat niet. Het gemeentebestuur wil bij noodzakelijke bezuinigingen inwoners zoveel mogelijk ontzien. Het college stelde in de begroting dan ook maatregelen voor die de gemeenschap niet direct raken.

Dalende woonlasten in 2014

De gemeente is erin geslaagd om de woonlasten voor de inwoners in 2014 te laten dalen .

De gemeentelijke woonlasten voor een meerpersoons huishouden dalen van € 736,- in 2013 naar € 712 in 2014. Dit komt omdat de raad op 7 november besloot om de voorgestelde verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) niet door te laten gaan. Hierdoor komen de woonlasten lager uit dan dit jaar.

Het rioolrecht blijft € 205,-. De afvalstoffenheffing daalt met € 24,- tot € 261,-.

De raad nam bij de begrotingsbehandeling een motie aan waarin het college wordt verzocht te onderzoeken hoe eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens in gelijke mate kunnen profiteren van de tariefsverlaging van de afvalstoffenheffing.

Eigen inzet inwoners

De gemeente wil het voorzieningenniveau op peil houden. Daarbij vraagt het gemeentebestuur de komende jaren meer inzet van inwoners. De gemeente ondersteunt hen hierin. Het gemeentebestuur zoekt die samenwerking op met en tussen onze inwoners, instellingen, bedrijven en andere gemeenten en stimuleert die. Wij blijven oog houden voor kwetsbare inwoners die mogelijk getroffen worden door bezuinigingen in de AWBZ. De reserve voor Wmo wordt daarom met € 140.000,- opgehoogd tot € 500.000,-.

Waar richten we ons op in 2014 en verder?

De gemeente richt zich op diverse speerpunten, zoals de Toekomstvisie, het in stand houden van sportvoorzieningen en een goed uitgaansleven. Alle plannen en acties staan beschreven in de begroting, ingedeeld naar 5 programma’s. Meer lezen? Ga verder naar de complete begroting 2014. Of naar de speciale Themapagina's uit de Kempener Koerier over de plannen en acties voor het komend jaar. Alle raadsfracties geven daarop hun visie op de begroting. Bekijk de pagina's bij de begroting 2014.