Actualisatie 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg'

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.

De gemeente Valkenswaard is bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen voor drie wijken in de gemeente Valkenswaard, namelijk voor 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg'.

 

Deze drie voorontwerpbestemmingsplannen grenzen aan elkaar en zijn gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Bosstraat. De plangebieden worden aan de oost- en zuidzijde begrensd door de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2.

 

Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van deze bestemmingsplannen is het feit dat de huidige bestemmingsplannen voor dit gebied al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden. In het kader van deze actualisering zijn de voorontwerpbestemmingsplannen 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg' opgesteld.

 

Doel bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen 'Braken-Bunders', 'Warande' en 'Wolberg' hebben als doel om de bestaande, feitelijke situatie vast te leggen in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast sluiten deze bestemmingsplannen aan bij de standaard bestemmingsplanregeling zodat uiteindelijk voor het gehele grondgebied van Valkenswaard uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaat. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in dit plan niet meegenomen.

 

Procedure

Ter inzage legging
Het voorontwerpbestemmingsplannen liggen met ingang van 24 februari 2011 gedurende vier weken (tot en met 23 maart) ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

Tevens zijn de plannen digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Informatieavond
Ook organiseert de gemeente Valkenswaard op maandag 28 februari een inloopavond over deze bestemmingsplannen. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die samen met de bezoekers naar de bestemmingsplannen kunnen kijken en vragen kunnen beantwoorden. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. Belangstellenden kunnen tussen 17.30 uur en 20.30 uur vrij binnenlopen voor informatie.

 

Mogelijkheid voor inspraak
Tijdens de ter inzagelegging van vier weken (dus tot en met 23 maart) kan iedereen een inspraakreactie naar voren brengen over de voorontwerpbestemmingsplannen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 20 83 665.

 

Informatie

Bewoners van de betreffende plangebieden ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de hiervoor beschreven procedure en de terinzagelegging.
Degenen die nadere informatie willen over de inhoud van deze bestemmingsplannen, de procedure en/of de mogelijkheden voor een omgevingsvergunning, kunnen contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor kunt u bellen met 040 - 20 83 665.