26 Veiligheidsacties

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.

Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad de Nota Veiligheid 2011 - 2014 vastgesteld. In het meerjarenplan is te lezen wat er aan de hand is en wat Valkenswaard wil bereiken. Maar hoe dit gebeurt, is aan het college. Daarom is met de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan afgesproken dat het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma opstelt. Onlangs is het programma voor 2011 vastgesteld.

 

Bij de activiteiten in het plan wordt steeds aangegeven met welk doel de activiteit wordt ondernomen en welk resultaat daarmee wordt beoogd. Zo laat het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2011 zien hoe wordt gewerkt aan de veiligheid in Valkenswaard.

 

Acties in vijf veiligheidsvelden
In totaal staan er dit jaar 26 acties op de planning, die zijn onderverdeeld in vijf veiligheidsvelden. Enkele van deze actie zijn al afgerond en andere acties lopen continu door, zoals de aanpak van jongeren op straat. Ook wordt in het najaar een aantal nieuwe projecten opgestart, zoals de implementatie van Burgernet, dat in de plaats komt van SMS-alert.

 

Meer voorbeelden van enkele maatregelen zijn de aanpak van woonoverlast door onder andere het oprichten van een coördinatiepunt buurtbemiddeling (sinds 1 juli jl. operationeel) en het breed signaleringsteam. De overlast en het geweld in het centrum wordt aangepakt door het uitvoeren van diverse maatregelen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

 

In oktober staat het thema alcohol en jeugd centraal. In deze periode wordt naast de uitvoering preventie maatregelen ook extra toegezien op naleving van de Drank- en Horecawet, met name het schenken of verkopen van drank aan jongeren onder de 16 jaar.

 

Verder wordt dit jaar meer en meer de nadruk gelegd op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad. De gemeente heeft hierin een grote rol door onder andere het uitvoeren van de Wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur). Ook worden bestuurlijke handhavingsinstrumenten op gebied van drugshandel en hennepkwekerijen verder doorontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om panden/woningen te sluiten waar hennep is aangetroffen.

 

Doel: verbetering veiligheid
Door het, gezamenlijk met veiligheidpartners, uitvoeren van de diverse maatregelen op gebied van veiligheid wordt getracht de veiligheid in Valkenswaard nog meer te verbeteren. Om een goed beeld te blijven houden op de veiligheidssituatie in de gemeente wordt op dit moment een onderzoek, de zogenaamde veiligheidsmonitor, onder de inwoners gehouden over hun beleving van veiligheid. Ook politiecijfers maken onderdeel uit van de monitor. De resultaten worden in april 2012 bekend.

 

Informatie
U kunt het Actieprogramma integraal veiligheidsbeleid 2011 hier downloaden. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Thiels van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-2083622.