Mediabeleid

Tot de aandachtsvelden van het gemeentelijke mediabeleid worden gerekend:
 

  • de lokale omroep
  • letteren
  • bibliotheekwerk
     

De rol van deze cultuuraspecten is afwijkend van de overige onderdelen van het cultuurbeleid. Het gaat hier niet om productie, maar om het verspreiden of toegankelijk maken van bestaande informatie en cultuuruitingen. Cultuuroverdracht dus in plaats van cultuurbeoefening of -schepping.

Omroep
Door de voortgaande technische ontwikkelingen binnen de media en wetgeving vanuit de rijksoverheid is de omroep ook een zaak voor gemeenten. De lokale omroep verzorgt informatie vanuit de lokale situatie en actualiteiten die landelijk en regionaal minder aan bod komen.

Lokale subsidiëring en reclame-inkomsten zijn de voornaamste inkomstenbronnen voor lokale omroepen. De Mediawet schrijft voor, dat een gemeente die financieel steun verleent, daaraan geen voorschriften of beperkingen mag verbinden waar het gaat om de inhoud van programma's. Wel mag een bepaald programma-aanbod gestimuleerd worden. In Valkenswaard is de Stichting Lokale Omroep Valkenswaard actief. Onderdelen daarvan zijn VOS TekstTV, VOS Radio en VOS WedertTV.

Locatie: Stichting Lokale Omroep Valkenswaard VOS, de Hofnar 10, Valkenswaard.

Letteren
Onder deze categorie vallen schrijvers en dichters, die als cultuurscheppers een grote variatie aan literaire producten maken. De uitingsvorm is tegenwoordig niet beperkt tot het geschrevene: vertellen kan ook via televisie, drama en film.

Meestal is dit cultuuraspect qua beleid een zaak van de rijksoverheid. Daarom is lokaal geen gericht beleid ontwikkeld voor deze sector. Een actievere rol van de gemeente ligt niet voor de hand, omdat dit een cultuurterrein is dat vanuit het lokale perspectief gezien beperkt is qua omvang en betekenis.

Bibliotheekwerk
Het bibliotheekwerk biedt een breed publiek toegang tot informatie op schrift, in beeld en in geluid. Het vervult onder meer de volgende functies:
 

  • uitleenfunctie
  • raadpleeg- en leeszaalfunctie
  • inlichtingenfunctie
  • ondersteuningsfunctie

 

Het is daarmee educatief, cultureel en recreatief gericht. Scholing, informatieoverdracht, cultuurspreiding, zinvolle vrijetijdbesteding en leesbevordering zijn de afgeleide doelen.

De gemeente Valkenswaard ziet het bibliotheekwerk als een basisvoorziening, die voor burgers betaalbaar en laagdrempelig moet zijn. De gemeente heeft daarbij onder meer als taak de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om deze voorziening in stand te houden.

Daarbij zijn niet alleen deskundig personeel en passende huisvesting van belang. De ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe media, het veranderende lees- en bezoekgedrag, ontwikkelingen in het onderwijs en het versterken van de algemene ontmoetingsfunctie van de bibliotheek als onderdeel van het cultuurcentrum zijn minstens zo belangrijk.

Locatie: Bibliotheek De Kempen, de Hofnar, Valkenswaard.

Extra voorzieningen en aangepaste lectuur zijn aanwezig voor mensen die moeite hebben met lezen: slechtzienden, blinden, sommige bejaarden of mensen die hun handen niet kunnen gebruiken. Het gaat dan om boeken, tijdschriften, studie en vakliteratuur in braille en in gesproken vorm. Deze lectuur is ook via andere instellingen verkrijgbaar.

In Borkel en Schaft is een uitleenpunt voor basisschooljeugd binnen basisschool St. Servatius en een senioren bibliotheek uitleenpunt in het Dorpshuis.