Cultuurfonds

Cultuur is een van de onderwerpen waaraan in de afgelopen jaren in Valkenswaard veel aandacht is besteed. Valkenswaard beschikt over een enthousiast en bloeiend cultureel verenigingsleven. De gemeente wil de diversiteit in het culturele aanbod bevorderen en zelfs vergroten. Met name wil zij de culturele verenigingen en instellingen stimuleren om incidentele activiteiten te ontwikkelen, die nieuw zijn in de gemeente en daardoor een uitstralend effect hebben op het culturele leven in Valkenswaard.

Voor wie ?

Het Cultuurfonds is bedoeld voor verenigingen en instellingen die een incidentele activiteit organiseren in Valkenswaard op het gebied van amateurkunst, kunst- en cultuureducatie, podiumkunst en/of beeldende kunst (met uitzondering van opdrachten/aankopen).

Criteria

De subsidieverzoeken worden getoetst aan de volgende criteria:

  1. Kwaliteit. Voor de toepassing van dit criterium zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid en ambachtelijkheid van belang.
  2. Nieuwe ontwikkelingen. Bij de toetsing aan de hand van dit criterium gaat het erom in welke mate een initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling in ruime zin van een of meer cultuursectoren. Daarbij staan het uitstralend effect en de inspirerende voorbeeldfunctie van een nieuwe ontwikkeling centraal.
  3. Spreiding en diversiteit van het aanbod. Voorkeur wordt gegeven aan die activiteiten, die passen binnen een zo breed mogelijk kunstaanbod voor zo verschillend mogelijke publieksgroepen. Dat betekent dat ook sectoren die zich minder manifesteren kansen krijgen.
    Het betekent bovendien dat bij een aanbod van gelijkgerichte activiteiten daaruit een keuze wordt gemaakt en herhaling van soortgelijke activiteiten een lage prioriteit heeft. Het resultaat van deze toetsing bepaalt of een aanvraag kan worden gehonoreerd.
  4. Prioriteitsstelling vanwege beperkte middelen.
  5. Educatieve mogelijkheden.
  6. Eigen inkomstenwerving.
  7. Promotie en publiciteit.

Bij de beoordeling van de subsidieverzoeken raadpleegt het college van B&W een externe commissie van deskundigen. De ingekomen subsidieverzoeken worden verzameld en gezamenlijk voorgelegd aan die commissie.

Indienen van een aanvraag

De aanvraag voor een bijdrage uit het Cultuurfonds kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. Een en ander met in achtneming van het gestelde in de Algemene Subsidie Verordening Valkenswaard.

Meer informatie c.q. aanvragen formulier

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met het team Zorg, welzijn en onderwijs, telefoon 040-2083444. Ook voor een aanvraagformulier kunt u dat nummer bellen. Ten slotte is het ook mogelijk om het aanvraagformulier te downloaden en ingevuld terug te zenden. U vindt het formulier onder de button Productencatalogus en onderaan deze pagina.

Zie ook