Jeugdzorg

Jeugdzorg is een verzamelterm voor jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen. Binnen dit terrein zijn nogal wat veranderingen gaande.

Bureau Jeugdzorg

Algemeen

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is bestemd voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders die te maken hebben met ernstige en complexe opgroei- en opvoedingsproblemen. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is de voordeur naar alle vormen van jeugdzorg waarvoor een verwijzing nodig is.

Missie en visie

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beschermt kinderen en zorgt ervoor dat zij de juiste hulp krijgen. Pas als lichte vormen van hulp, bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin of via het Algemeen Maatschappelijk Werk, niet voldoende zijn, komt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant in beeld.

Diensten Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Toegang tot de jeugdzorg

Kinderen (0 tot 18 jaar) en hun ouders die te maken hebben met ernstige en complexe opgroei- en opvoedingsproblemen, kunnen zich aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Vaak zijn zij verwezen door bijvoorbeeld de huisarts of het maatschappelijk werk, maar ouders en kinderen kunnen zich ook zelf aanmelden bij Bureau Jeugdzorg.

Na een telefonische afspraak krijgen de ouders en/of kinderen een gesprek met een medewerker van de afdeling Toegang om hun situatie en problemen te bespreken. Blijkt uit dat gesprek dat men bij Bureau Jeugdzorg aan het juiste adres is, dan volgen gesprekken om het probleem in kaart te brengen en het indicatiebesluit ("de verwijsbrief") te maken. Dit besluit geeft kinderen recht op zorg, die vervolgens wordt uitgevoerd door een zogenaamde jeugdzorgaanbieder.

Bureau Jeugdzorg geeft ook indicatiebesluiten af voor de Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ). Het gaat hier om kinderen en jongeren die door een psychiatrische stoornis lange tijd aangewezen zijn op hulp.

Jeugdbescherming

De kinderrechter kan in het belang van het kind een zogenaamde beschermingsmaatregel opleggen. De meest bekende is de ondertoezichtstelling (OTS), waarbij een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg de ouders ondersteunt bij de opvoeding van de kinderen. De gezinsvoogd kan aanwijzingen geven waar de ouders zich aan moeten houden, maar ze blijven wel zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Als de kinderrechter de ouders ontheft of ontzet uit de ouderlijke macht, komt het wettelijke gezag over de kinderen bij Bureau Jeugdzorg te liggen. Dat heet voogdij. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is dan volledig verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Meestal wordt het kind opgevoed in een pleeggezin of tehuis.

Jeugdreclassering

De Jeugdreclassering begeleidt en ondersteunt jongeren van 12 tot 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen. Belangrijkste doel is het voorkomen van herhaling.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Iedereen die zich zorgen maakt om een kind en denkt aan kindermishandeling, kan het AMK bellen. Ook bij twijfel. Samen met de beller beoordeelt de maatschappelijk werker van het AMK wat er moet gebeuren om het kind te helpen. Soms heeft de beller genoeg aan een advies, soms stelt het AMK een onderzoek in naar de vermoedens van kindermishandeling.
T 0900 - 123 123

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor kinderen van 8 tot 18 die ergens over willen praten. Vaak gaat het over pesten, relaties en problemen thuis. De Kindertelefoon is te bereiken via de telefoon en via de chat. 
T 0800 - 0432
T 0900 - 0132 (voor bellen met mobiel)
www.kindertelefoon.nl (voor chatten)

Overige taken

De afdeling Spoedeisende Zorg is speciaal bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij een crisissituatie in een gezin, waarbij een kind (of de ouders) gevaar loopt. Deze afdeling van Bureau Jeugdzorg is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0880 - 666 999.

Bureau Jeugdzorg neemt deel aan het signaleringsprogramma Zorg voor Jeugd. Wanneer naast Bureau Jeugdzorg andere instellingen bij de zorg voor een kind betrokken zijn, coördineert Bureau Jeugdzorg de samenwerking tussen de instellingen.

Adresgegevens vestiging

Bureau Jeugdzorg Eindhoven
Wal 20
5611 GG  Eindhoven
T 040 - 799 91 00
F 040 - 799 91 01
www.jeugdzorg-nb.nl (via deze website kan contact op worden genomen met een digitaal contactformulier).

Klik hier voor nadere informatie over jeugdhulpverlening.