Handhavingsstrategie 'Zo handhaven we in Brabant'

De handhavingsstrategie is geïntegreerd in het Omgevingsbeleidsplan.

'Zó handhaven we in Brabant' is de titel van de handhavingstrategie zoals die sinds begin 2004 in de provincie Noord-Brabant geldt. Met de vaststelling van het Omgevingbeleidsplan 2011- 2014 is ook de vernieuwde handhavingsstrategie 'Integrale handhavingstrategie omgevingsrecht' (oktober 2010) bestuurlijk vastgesteld. Deze strategie is ontwikkeld door alle bij de handhaving betrokken instanties, zoals de gemeenten, waterschappen, provincie, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel van de strategie is het waarborgen van een uniforme en snelle aanpak bij constateringen van overtredingen en is toepasbaar op alle overtredingen met betrekking tot bouwen, ruimtelijke ordening, (oppervlakte)water, milieu en afval.

De aanpak kent vaak een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke kant. Dit betekent dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen gemeente en de politie om overtredingen te kunnen beëindigen. De betrokken instanties hebben afgesproken uniform te handhaven, waardoor de rechtsgelijkheid beter wordt gewaarborgd. In de 'Integrale handhavingstrategie omgevingsrecht' zijn de afspraken tussen de politie en de Brabantse gemeenten vastgelegd. Dit betekent dat afstemming tussen de instanties noodzakelijk is om te komen tot effectieve handhaving waarbij samenwerking voorop staat om overtredingen te kunnen beëindigen.

Binnen de strategie wordt de bestuursrechtelijke handhaving onderverdeeld in drie verschillende categorieën:

  • Categorie 0 overtreding met acuut gevaar
    Bij Categorie 0 overtredingen gaat het om urgente, ernstige zaken die direct dienen te worden beëindigd. Er is sprake van acuut gevaar voor natuur en milieu en/of de volksgezondheid is in gevaar en/of de veiligheid is in het geding. Er is snelheid vereist om tot beëindiging van de overtreding te komen.
  • Categorie 1 overtreding
    Categorie 1 overtredingen zijn ernstige overtredingen, maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden aangemerkt als er verzwarende omstandigheden met betrekking tot de overtreder aan de orde zijn.
  • Categorie 2 overtreding
    Alle andere overtredingen worden afgehandeld als een zogenaamde categorie 2-overtreding. Bij constatering hiervan krijgt de veroorzaker een hersteltermijn waarna een hercontrole wordt uitgevoerd. Duurt de overtreding voort, dan wordt een tweede hersteltermijn geboden en zal het openbaar ministerie flankerend beleid toepassen.

Voor elke categorie overtreding is een eigen aanpak vastgesteld.

Voor de strafrechtelijke handhaving stelt het Functioneel Parket nadrukkelijk prioriteiten. Daarnaast kunnen bestuursorganen en het Functioneel Parket handhavingsarrangementen opstellen, waarbij onderwerpen, die een hoge prioriteit hebben, gezamenlijk worden aangepakt.

Meer informatie

Met vragen over deze strategie kunt u terecht bij de teammanager van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoon 040-208 3444 of per e-mail gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. teammanager team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.