Handhaving

Bij de reorganisatie van de gemeente Valkenswaard is in september 2010 een team Vergunningen, Toezicht en Handhaving gevormd. In het verleden is meermaals gebleken dat gemeenten en rijk niet goed hebben toegezien op de naleving van de wet- en regelgeving. Daarnaast vindt de rijksoverheid dat er een strikte scheiding moet zijn tussen de taken op het gebied van vergunningverlening enerzijds en het toezicht daarop en de handhaving daarvan anderzijds. Bij de gemeente Valkenswaard draagt het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving zorg voor deze taken. Hierbij is binnen het team een duidelijke functionele scheiding gemaakt tussen de uitvoering van de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving hierop.

Gemeentelijk handhavingsbeleid

Een gemeente in Nederland heeft circa 280 taken waarop zij dient te handhaven, maar beschikt natuurlijk niet over onbeperkte financiële middelen om dat te doen. Het gemeentebestuur hecht wel grote waarde aan het op peil houden van de veiligheid en leefbaarheid binnen deze gemeente. Er moeten dus keuzes gemaakt worden op het gebied van toezicht en handhaving. Op 17 mei 2011 heeft het college het Omgevingsbeleidsplan voor de periode 2011- 2014 vastgesteld, dat in samenwerking met de andere A2-gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck is gemaakt.

Met vragen over toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en ruimte kunt U mailen naar: TenH@valkenswaard.nl, of bellen naar het centrale nummer 040- 208 3444.

Met vragen over toezicht en handhaving op het gebied van milieu en APV kunt U mailen naar: milieu@valkenswaard.nl, of bellen naar het centrale nummer 040- 208 3444.

Horecastappenplan

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhavingscenario beschreven.