Vergadering Commissievergadering 15-07-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 17 juni 2010

3 Bespreken van de nota Seniorenbeleid 2010

4 Bespreken van het bestemmingsplan "Zeelbergseweg 12"

5 Bespreken van het bestemmingsplan "Eindhovenseweg 98"

6 Bespreken van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011

7 Bespreken van het voorstel de wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw met onmiddellijke ingang te bevriezen en na de eerstvolgende grote uitgifte van kavels (Lage Heide) de wachtlijst op te heffen onder terugbetaling van het inschrijfgeld

8 Bespreken van het voorstel de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

9 Bespreken van het voorstel het bezwaarschrift gericht tegen Wvg-aanwijzing Venbergseweg e.o. ongegrond te verklaren

10 Bespreken van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie Lage Heide

11 Bespreken van he voorstel met betrekking tot de financiƫle rapportage 1e kwartaal en daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen

12 Stand van zaken CURE

Bijgevoegde documenten

13 Rondvraag

Bijgevoegde documenten