Vergadering Commissievergadering 11-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 13 september 2012

3 Voorstel inzake het verbreed GRP 2013-2017, incl. financiële paragraaf en de bijbehorende rioolheffing

4 Voorstel inzake verordening afvoer hemelwater en grondwater

5 Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant

Meer informatie kunt u vinden op de website van RUD Zuidoost-Brabant.

6 Voorstel inzake Jaarplan & Initiële begroting 2013 Ergon

7 Voorstel inzake uitgangspunten transitie Begeleiding decentralisatie AWBZ

8 Voorstel inzake coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020

9 Voorstel inzake wijziging Archiefverordening Valkenswaard

10 Voorstel inzake verordening voor de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie

11 extra agendapunt Bestuursrapportage 2012

12 extra agendapunt Ontwerpbegroting 2013-2016 GR 'samenwerking A2-gemeenten'

13 Rondvraag

Bijgevoegde documenten