Vergadering Commissievergadering 13-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:30

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 14 juni 2012

3 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterpark

Ontwerpbestemmingsplan Kloosterpark kunt u vinden op de website: www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl

4 Voorstel inzake overdracht woonwagenlocaties: visie en krediet

5 Voorstel inzake de nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015

6 Voorstel inzake beleidskader Evenementen 2013-2017 " Op weg naar een veelzijdig evenementenaanbod"

7 Voorstel inzake de verordening Kinderparticipatie

8 Voorstel inzake het handhaven SMS parkeren

9 Voorstel inzake de verordening op de bezwarencommissie

10 Voorstel inzake wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen

11 Voorstel inzake delegatie aanwijzen van "huis der gemeente"

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten