Vergadering Commissievergadering 14-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 21 mei 2012

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel inzake het bestemmingsplan Zeelberg

4 Voorstel inzake het bestemmingsplan Venbergseweg 34

5 Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie deel A nieuwe stijl

6 Voorstel inzake de Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020

7 Voorstel tot het vaststellen verbreed GRP 2013-2017

8 Voorstel inzake het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard

9 Voorstel tot het vaststellen van een minimale bouwhoogte grondgebonden woningen met een kap in bestemmingsplannen

10 Voorstel inzake voorbereidingskrediet Eurocircuit

11 Voorstel inzake krediet nieuwbouw brandweerkazerne

12 Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt

13 Voorstel inzake verordening cliëntenparticipatie Swi

14 Voorstel inzake de Verordening Langdurigheidstoeslag

15 Voorstel inzake de opheffing inkomensgrens CVV Medisch

16 Voorstel tot het vaststellen van de herziene verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Valkenswaard 2012

17 Rondvraag