Vergadering Commissievergadering 21-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 12 april 2012

3 Voorstel inzake ontwerpbegroting CURE 2013

4 Voorstel tot actualisatie van het monumenten- en het subsidiebeleid

5 Voorstel inzake het aanleggen van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKVV Dommelen

6 Voorstel inzake jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht 2011 van de GRWRE

7 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 GGD Brabant-Zuidoost

8 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

9 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 van het SRE

10 Voorstel tot het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2012-2015

11 Voorstel tot gunning van de opdracht accountancydiensten

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten