Vergadering Commissievergadering 15-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 16 februari 2012

3 Voorstel om de Nota Accommodatiebeleid als input mee te nemen in de integrale bezuinigingsdiscussie omtrent de Nota Kaders

4 Voorstel inzake het vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020

5 Voorstel inzake de zienswijze op de concept Regionale Woonvisie

6 Voorstel inzake het vaststellen van de raadsopdracht Woonvisie

7 Voorstel inzake het herstel motivering bestemmingsplan “Lage Heideweg”

8 Voorstel inzake het verkeersveiliger maken van het kruispunt Kardinaal De Jongstraat-Kerkhofstraat-Nieuwe Waalreseweg

9 Voorstel inzake het vaststellen van het beleidskader economische zaken voor de periode 2012 tot en met 2015

10 Voorstel inzake wijzigingen in het evenementenbeleid voortvloeiend uit de motie

11 Voorstel inzake het vaststellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid

12 Voorstel inzake het vaststellen van de financiële beheersverordening 2012

13 Voorstel inzake het vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012

14 Rondvraag

Bijgevoegde documenten