Vergadering Commissievergadering 08-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 7 november 2011

3 Bespreken van de kadernota Werk en Inkomen 2012-2015: "Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid"

4 Bespreken van de Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012

5 Bespreken van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012

6 Bespreken van de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 met bijbehorende toelichting

7 Bespreken van de gewijzigde begroting 2012 (naar aanleiding van de effecten van de septembercirculaire 2011 met aanvullende dekkingsvoorstellen)

8 Bespreken van het Controle en Controleprotocol 2011

9 Bespreken van de Gemeenschappelijke Regeling A2

10 Bespreken van het voorstel de Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden in te trekken per 1 januari 2011

11 Bespreken van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie 2011

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten