Vergadering Commissievergadering 12-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 16 juni 2011

3 Bespreken van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016

4 Bespreken van het voorstel 2 percelen aan de openbaarheid te onttrekken, te weten kadastrale percelen Valkenswaard E 3934 en E 3935

5 Bespreken van het voorstel de regeling Outplacement gewezen wethouders van 31 augustus 1995 in te trekken

6 Bespreken van de eindversie ("bewust Belicht") van het Regionaal Risicoprofiel

7 Bespreken van het Beleidsplan Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2011-2014

8 Bespreken van het voorstel een tweetal voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van een nieuwe gemeentewerf en een nieuwe brandweerkazerne

9 Bespreken van he voorstel een verzoek tot partiele herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) af te wijzen

10 Rondvraag

Bijgevoegde documenten