Vergadering Commissievergadering 16-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de verslagen van 11 april en 9 mei 2011

3 Bespreken van het bestemmingsplan "Kerkakkerstraat" en het exploitatieplan "Kerkakkerstraat"

4 Bespreken van de Nota Veiligheid 2011-2014

5 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor een viertal projecten uit het IDOP Borkel en Schaft

6 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD

7 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de buitenschoolse opvang als onderdeel van de brede school de Vlaswiek

8 Bespreken van het voorstel een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van het Besluit omgevingsrecht

9 Bespreken van het voorstel een gezamenlijke A2-bezwarencommissie in te stellen

10 Bespreken van de concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost

11 Bespreken van de Jaarrekening en Jaarverslag 2010 van de GRWRE

12 Bespreken van de Archiefverordening Valkenswaard 2011

13 Bespreken van het Initiatiefvoorstel van de fractie Valkenswaard Lokaal betreffende het wijzigen van het evenementenbeleid

14 Bespreken van de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

15 Rondvraag

Bijgevoegde documenten