Vergadering Commissievergadering 14-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 7 februari 2011

3 Bespreken van het voorstel de raadvoorwaarden voor verdergaande A-2 samenwerking zoals genoemd in het position paper

4 Bespreken van de Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014 "Binden, Boeien en Verbinden"

5 Bespreken van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit

6 Bespreken van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

7 Bespreken van het Basisrioleringsplan en votering voor het jaarprogramma 2011

8 Rondvraag

Bijgevoegde documenten