Spelregels (ver)bouw

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Zo worden uw plannen getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan dat aangeeft of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities. Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het bouwbesluit. 

Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken en heeft u voor uw bouwplan geen (omgevings)vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft acht brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken: bijbehorende bouwwerken, dakkapellen en -ramen, kozijnen en gevelpanelen, (schotel)antennes, erf- en perceelafscheidingen, zonnecollectoren en -panelen en verbouwingen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet.

U kunt ook een vergunningcheck bij www.omgevingsloket.nl doen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of de beoogde activiteiten wel of niet vergunning- of meldingplichtig zijn. Let op: het kan zijn dat u voor de activiteit bouwen geen vergunning nodig heeft, maar voor de activiteit afwijkend planologisch gebruik wel. Ook als u voor uw bouwwerkzaamheden geen vergunning nodig hebt, is het voor u van belang om te weten dat u wel aan een aantal wetten en regels moet voldoen uit:

  • het bouwbesluit
  • het gebruiksbesluit
  • de welstandsnota
  • de monumentenwetgeving
  • de bouwverordening
  • het bestemmingsplan

Bij twijfel over bestemmingsplanbepalingen kunt u kijken op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het onderdeel bouwen wordt in het Omgevingsloket Online ook de samenloop met andere mogelijke activiteiten gevraagd zoals milieuplichtige activiteiten, brandveilig gebruik van het bouwwerk, het aanleggen van een uitweg of het kappen van een boom.

Wanneer u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd ontvangt u van de gemeente een brief waarin wordt uitgelegd wie het bevoegde gezag is (gemeente of in sommige gevallen de provincie of Rijk), welke procedure van toepassing is (de reguliere of de uitgebreide procedure) en hoe lang de procedure loopt. Meer informatie vindt u in de brochure 'een omgevingsvergunning ingediend'.

Als u voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning heeft, moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de omgevingsvergunning heeft gebouwd. Meer informatie vindt u in de brochure 'een omgevingsvergunning ontvangen'.