Koopwoningen - startersregelingen

Voor starters op de (koop)woningmarkt is het moeilijk op dit moment een betaalbare woning te vinden, vooral voor huishoudens uit de lagere inkomensgroepen. Dit is onder meer het gevolg van de geringe woningbouw in de afgelopen jaren, de stagnerende doorstroming, het sterk gestegen prijspeil van zowel bestaande als nieuwe woningen en de vaak hoge bijkomende kosten bij de aanschaf van een woning. Hierdoor is de toegankelijkheid en financiële bereikbaarheid van de koopwoningmarkt voor jonge (startende) huishoudens en doorstromers uit huurwoningen minder rooskleurig geworden.


Er zijn echter verschillende mogelijkheden om starters op weg te helpen op de koopwoningmarkt. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en financiële dienstverleners bieden starters subsidies en goedkope leningen aan. Om de bekendheid hiervan onder starters te vergroten, treft u hieronder een selectie van de bestaande regelingen aan. Voor meer informatie over de verschillende regelingen kunt u de websites raadplegen die in onderstaand overzicht zijn opgenomen.


Overzicht startersregelingen


Koopsubsidie

Met koopsubsidie wil de rijksoverheid het eigen woningbezit bevorderen. De regels voor koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan hij een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Per 1 januari 2007 is de wet BEW aangepast. Zo zijn de inkomens- en koopprijsgrenzen verruimd waardoor meer mensen aanspraak kunnen maken op koopsubsidie. Verder zijn de regels vereenvoudigd, doordat wordt aangesloten bij de voorwaarden van de Nationale Hypotheekgarantie. De wet BEW heeft een jaarlijks maximum in het totaal toe te kennen bedrag aan koopsubsidie. Het is niet mogelijk om nog in aanmerking te komen voor koopsubsidie als het maximumbedrag aan koopsubsidie is bereikt.
 

Meer informatie: http://www.senternovem.nl/koopsubsidie


Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Om de betaalbaarheid van woningen te vergroten en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt te bereiken wil de provincie - naast andere initiatieven - het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren door het verstrekken van subsidie. Bij CPO gaat het om een groep burgers of huishoudens, die zich als collectief verenigt, met als doel gezamenlijk een project van particulier opdrachtgeverschap te realiseren. De subsidie is bedoeld om de kosten in het voortraject van CPO-projecten te financieren, omdat het voor particulieren lastig kan zijn deze financiering voor elkaar te kregen. Aan het verstrekken van de subsidie door Gedeputeerde Staten is een aantal voorwaarden verbonden:
 

  • het CPO-project bestaat in principe uit tenminste 10 woningen. GS zijn bevoegd in kleine kernen of specifieke situaties een CPO-project van minder dan 10 woningen te ondersteunen;
  • ten minste de helft (50%) van de deelnemers aan het CPO-project is een koopstarter.;
  • de gemeente waarin het CPO-project gerealiseerd gaat worden, dient medewerking te verlenen aan het CPO-project. Uit deze medewerking moet blijken dat er bouwgrond beschikbaar is voor het project en dat de gemeente bereid is om realisatie van het CPO-project op die locatie mogelijk te maken;
  • de CPO-groep die een subsidie aanvraagt voor een CPO-poject dient tijdens het voortraject van dat project te worden begeleid door een professionele partij die zelf geen direct belang heeft in de realisering van dat project.
     

Om voor een subsidie in aanmerking te komen levert een CPO-groep een aanvraagformulier in bij de gemeente waar het project gerealiseerd moet worden. GS kennen vervolgens de subsidie toe van ten hoogste € 4.000,- per te realiseren koopwoning in het CPO-project, met een maximum van € 200.000,- per CPO-project. Er wordt geen subsidie verleend voor te realiseren huurwoningen.


Meer informatie: http://www.brabant.nl


Koopgarant

De Koopgarantconstructie wordt door corporaties verleend. De koper krijgt een korting op de marktwaarde van de woning en wordt volledig eigenaar van de woning. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, is hij verplicht de woning aan de corporatie te koop aan te bieden. De corporatie geeft de eigenaar de garantie dat de woning binnen drie maanden na aanbieding kan worden teruggeleverd. Deze terugkoopgarantie beperkt het risico voor de Koopgaranteigenaar. Is de woning in waarde gedaald, dan deelt de eigenaar het verlies met de corporatie. Indien de woning in waarde is gestegen, dan deelt de eigenaar de winst met de corporatie. Door de terugkoopregeling blijven Koopgarantwoningen altijd beschikbaar voor de doelgroep van de corporatie. Na terugkoop kan de corporatie opnieuw kiezen hoe zij de woning weer in de markt zet: als huurwoning, als Koopgarantwoning of als koopwoning in de vrije sector.


De Koopgarantconstructie is ook wel bekend onder de naam Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE).


Meer informatie: http://www.woningbelang.nl

Financiële dienstverleners
Ook banken en andere financiële instellingen bieden verschillende regelingen aan om starters een eindje op weg te helpen.