Bestemmingsplannen: nulmeting en actualisatie

Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen. Hoe deze plannen tot stand komen is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening.


Actualisatie bestemmingsplannen
Vooral bestemmingsplannen zijn voor u als burger van belang. Er staat in wat met het grondgebied in de gemeente mag gebeuren. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast en actualiseert ze. De actualisatie kan voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in een gebied of een andere visie op wat wenselijk is. Ook moet de gemeente zorgen voor actuele bestemmingsplannen. Dit betekent dat, vanaf 2013, de bestemmingsplannen in de gemeente niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.


In 2008 heeft de gemeente het bestemmingsplan Valkenswaard Noord vastgesteld. Momenteel is de gemeente bezig met het bestemmingsplan Dommelen 2009 en de 2e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. In 2010 gaat de gemeente aan slag met de bestemmingsplannen 'Centrum en omgeving' en het bestemmingsplan 'Randgebied Zuid Oost'. Op deze manier beschikt de gemeente straks over nieuwe en uniforme bestemmingsplannen.


Voor het actualiseren van bestemmingsplannen gelden vastgelegde wettelijke procedures. Ga verder naar de procedures.


Nadere informatie

Voor vragen over bestemmingsplannen en de actualisatie daarvan kunt u zich wenden tot het team Ruimte, mevrouw E. van den Boom, telefoon 040-2083665 of mevrouw M. Peterse, telefoon 040-2083479.