Bestemmingsplannen: niveaus en procedures

Maak uw keuze: 

 

Inleiding

In een dichtbevolkt land als Nederland is ruimte schaars. We leven met ons bijna-zestien-miljoenen op een klein grondgebied. Vanzelfsprekend wil iedereen daar zijn deeltje van. Daarom zijn tussen overheid en burgers afspraken nodig over hoe we met de beschikbare ruimte omgaan.


Hoe de ruimte in Nederland wordt gebruikt, is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Zowel het rijk als provincies en gemeenten stellen ruimtelijke plannen op. Hoe deze plannen tot stand komen, is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.


Op 1 juli 2008 is de Wro in werking getreden. De Wro kent een aantal instrumenten. De belangrijkste instrumenten worden hier uitgelegd.


Om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kenbaar te maken, stellen het rijk, de provincie en de gemeente één of meerdere structuurvisies op voor hun grondgebied. Deze structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling. Daarnaast hebben het rijk en de provincie nog een aantal algemene regels en specifieke aanwijzingen om bepaalde rijks/ provinciale belangen verder te regelen.

 

Ga verder naar:

 

terug naar boven


Lokaal niveau

Het belangrijkste instrument voor de gemeente is het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bestemmingsplannen maken, die bindend zijn voor u als burger. Voor het totale grondgebied van Valkenswaard heeft de gemeente bestemmingsplannen vastgesteld. In deze plannen legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is en waarvoor panden gebruikt mogen worden. Op een kaart die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangegeven. In het plan staan ook de regels die bij de bestemmingen horen.


Zo geeft het onder meer aan waar woningen mogen staan, wat groengebied is en welke grond bestemd is voor bedrijven. Het bestemmingsplan voorkomt bijvoorbeeld dat in een groengebied zomaar nieuwe huizen worden gebouwd. En in een bestemmingsplan staan ook bouwregels voor de bebouwde omgeving.


Verderop leest u hoe een bestemmingsplan tot stand komt en hoe u uw mening kunt geven over het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.


terug naar boven


Inspraak

Als voorbereiding op een bestemmingsplan zet de gemeente haar ideeën en wensen op papier. De gemeente heeft vervolgens overleg met de diverse instanties, zoals het SRE, de provincie en de VROM-inspectie. In sommige gevallen zal de gemeente er ook voor kiezen om de bewoners in deze fase al te informeren. Dat kan gebeuren op een inspraakbijeenkomst.


terug naar boven


Ontwerp

Na de ambtelijk-bestuurlijke voorbereiding wordt een ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Dat ligt vervolgens zes weken ter visie. De tervisielegging wordt bekendgemaakt in de Kempener Koerier en de Staatscourant en via deze website. Gedurende de termijn van tervisielegging kunt u bij de gemeenteraad uw zienswijze (bezwaren) kenbaar maken.


terug naar boven


Vaststelling

De ingediende zienswijzen zullen behandeld worden en het plan zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het is mogelijk dat, onder andere door de ingediende zienswijzen, het plan gewijzigd vastgesteld gaat worden.


Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan wordt opnieuw ter visie gelegd, voor het instellen van beroep.


terug naar boven


Raad van State

Als u vindt dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan niet of onvoldoende rekening heeft gehouden met uw belangen, heeft u vanaf het moment van tervisielegging zes weken de tijd om beroep in te stellen. Dat doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van zes weken is verstreken, mits er geen beroep is ingesteld in combinatie met een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State.


De gemeente Valkenswaard is druk bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen. Ga verder naar meer informatie over het actualiseren van bestemmingsplannen.


terug naar boven