Basisregistratie adressen en gebouwen

BAG

 

Nieuwe (huis)nummers

Wat is de Basisregistratie adressen en gebouwen?

Om gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid een stelsel van basisregistraties op. De Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is een van de basisregistraties. In de BAG worden alle adressen in Nederland eenduidig, juist en volledig vastgelegd. Verder wordt van alle gebouwen de exacte locatie geregistreerd (coordinaten) en enkele gegevens vermeld (zoals bouwjaar, gebruiksdoel en oppervlakte). Tevens biedt de BAG unieke identificatienummers, zodat het leggen van relaties met andere basisregistraties eenvoudiger is.

Waarom is de Basisregistratie adressen en gebouwen belangrijk?

Het komt voor dat gangbare adresbestanden niet helemaal volledig of actueel zijn. Dit kan grote gevolgen hebben omdat bijvoorbeeld ook hulpdiensten gebruik maken van deze gegevens. Voor deze hulpdiensten is het van groot belang dat zij de locatie weten van ieder adres en object. De BAG registreert van alle adressen en gebouwen behalve de locatie ook nog aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld het bouwjaar of de gebruiksfuncties. Zo is op een digitale kaart met 1 klik heel veel informatie beschikbaar. Meer informatie over de wet Basisregistratie adressen en gebouwen kunt u vinden op http://www.bag.vrom.nl.

Hoe wordt dit in de gemeente Valkenswaard geregeld?

De gemeente Valkenswaard volgt de regels die de wet Basisregistratie adressen en gebouwen stelt. Deze regels zijn vastgelegd in een verordening en een uitvoeringsbesluit en bepalen onder andere dat verschillende verblijfsobjecten worden voorzien van een nummer (voorbeeld: het woonhuis en het bedrijfspand krijgen ieder een eigen nummer). Zo worden onder andere alle garageboxen en vele transformatorhuisjes, schuren in het buitengebied, bovenwoningen bij winkels voorzien van een eigen nummer. In totaal gaat de gemeente Valkenswaard ca. 1000 nieuwe nummers uitgeven. Alleen de eigenaar van een betreffend verblijfsobject wordt hiervoor benaderd.
 

Wat verandert er voor u?

Behalve dat het betreffend verblijfsobject moet worden voorzien van een nummerplaatje heeft de BAG geen gevolgen voor u. Een nummer op een huis, bedrijf of ander pand geeft niets aan over het gebruik van het pand. Ook wordt hiermee niet aangegeven dat het pand voor andere doeleinden gebruikt mag worden. Dit gebruik wordt geregeld in het bestemmingsplan. Vooralsnog heeft een nieuw nummer ook geen gevolgen voor nutsaansluitingen, WOZ waarde of postbezorging. Bovendien kost het u ook niets. Eigenlijk verandert er dus niets voor u, behalve dat u uw nieuwe huisnummer moet doorgeven aan uw relaties, familie, kennissen en vrienden.

Meer informatie

Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen, telefoonnummer 040-2083444.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Mocht uw vraag daar niet beantwoord worden dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum: 040-2083444. U kunt ook een emailbericht sturen naar kcc@valkenswaard.nl.

Ik heb een 'voornemen' of 'toekenning' huisnummer ontvangen. Wat betekent dit voor mij?

Het 'voornemen en/ of toekenning huisnummer' is een brief die aangeeft dat een ruimte van u conform de Wet BAG voldoet aan de criteria van verblijfsobject en een huisnummer dient te dragen.

Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met de bestaande huisnummering die in de praktijk wordt gebruikt.

Waarom krijgt mijn object een huisnummer?

In noodgevallen kunnen ambulance, brandweer en politie uw object en de personen die zich binnen bevinden zo beter vinden.

Welke rechten kan ik ontlenen aan het nieuwe huisnummer?

U kunt geen rechten ontlenen anders dan het voeren van het nummer.

Aan wie moet ik het nieuw toegekende huisnummer van mijn woning of bedrijf doorgeven?

Geef het nieuwe adres van uw woning of bedrijf zelf door aan uw familie, kennissen en vrienden en bedrijven waar u een relatie mee heeft. Eventueel kunt u gebruik maken van de TNT verhuisservice. Zij dragen op verzoek, tegen een vergoeding, zorg voor het doorgeven van verhuizingen aan vele partijen.

Moet ik een nieuw huisnummerbord ophangen?

De Verordening Naamgeving en nummering (adressen) bepaalt dat de gemeente u een nieuw huisnummerbordje geeft. Na het toekennen van het huisnummer plaatst de gemeente Valkenswaard een nummerbordje op het betreffende pand, goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Hoe is de adreswijziging georganiseerd naar energiebedrijven, kabelbedrijven, en dergelijke toe? Moet ik de adreswijziging zelf doorgeven?

U dient zelf de verhuizing door te geven aan instanties en bedrijven. Eventueel kunt u gebruik maken van de TNT verhuisservice. Zij dragen op verzoek, tegen een vergoeding, zorg voor het doorgeven van verhuizingen aan vele partijen.

Wat zijn de gevolgen bij splitsing van een huisnummer voor de gas-, water- en electriciteitsmeters, krijg ik een extra meter? Of krijg ik een eigen meter?

Het splitsen van een huisnummer in meerdere nummers heeft geen gevolgen voor de meters van gas, water en electriciteit. Mocht men na de splitsing een eigen meter of een tussenmeter willen dan moet dat door de belanghebbende zelf worden aangevraagd bij de betreffende instantie.

Wat zijn de gevolgen voor de WOZ-waarde door het wijzigen of toevoegen van een huisnummer?

Wanneer in de nieuwe situatie de gebruiker van het object dezelfde is als in de oude situatie verandert er niets aan de WOZ- waarde.

Per wanneer gaat het nieuwe huisnummer in?

Indien u geen bezwaar maakt dan is zes weken na dagtekening van de toekenning huisnummer het nieuwe huisnummer officieel van kracht.

Welke gevolgen heeft het wijzigen van een huisnummer voor mijn belastingaangifte?

Het wijzigen van een huisnummer heeft geen gevolgen voor uw belastingaangifte bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en zal dus automatisch het juiste nieuwe adres gebruiken.

Moet ik mij opnieuw laten inschrijven bij de GBA?

Indien uw woning een nieuw nummer krijgt hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij de GBA. De gemeente verwerkt de administrative wijziging.

Als uw woning twee nummers krijgt zullen de bewoners aan moeten geven op welk adres zij wensen ingeschreven te worden. Indien van toepassing vindt u bij de 'toekenning huisnummer' een formulier 'aangifte verhuizing' en antwoordenvelop.

Ik ben het niet eens met het voornemen en/ of besluit. Hoe moet ik bezwaar indienen?

Bent u het niet eens met het besluit en belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het besluit naar:

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
Postbus 10.100
5550 GA Valkenswaard