P&C-cyclus - budgetcyclus

De P&C-cyclus is een hulpstructuur voor het inzichtelijk maken van beleids- en beheersproducten en de processen binnen de gemeente en maakt aldus een voortschrijdend besluitvormingsproces mogelijk.

De totale cyclus voor één dienstjaar bestrijkt een doorlooptijd van ruim twee jaar in drie opeenvolgende kalenderjaren. Schematisch kan de cyclus als volgt worden weergegeven:

P&C-cyclus

Maak uw keuze:
- raads-/collegeprogramma
- nota Kaders Begroting
- begroting
- raadsdebat
- jaarverslag en jaarrekening

De behandeling van het raadsprogramma, de documenten en het raadsdebat vinden plaats in een openbare raadsvergadering, in de raadzaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

terug naar boven

Raads-/collegeprogramma

Raadsprogramma/coalitieprogramma

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode kan de raad er voor kiezen om een raadsprogramma, waarin de inhoudelijke koers voor de komende vier jaren wordt vastgelegd, op te stellen.

Momenteel is door de gemeenteraad geen raadsprogramma opgesteld. Daarentegen is door de coalitiepartijen een coalitieprogramma opgesteld.

Collegeprogramma
Gebaseerd op het raadsprogramma en programma's kan het college er voor kiezen om een collegeprogramma op te stellen.

Het college heeft geen collegeprogramma opgesteld.

terug naar boven

Nota Kaders Begroting - inclusief perspectievenprogramma

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld de kaders aan te geven voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.

De nota Kaders begroting is het instrument om op basis van de bestaande vastgestelde kaders, een eerste indicatie over het resultaat van het afgelopen jaar, een eerste rapportage over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar, de actuele ontwikkelingen, inzichten en overige financiële invloeden te komen tot het vaststellen van de (herziene) kaders, het nieuwe beleid en strategische investeringen voor uiteindelijk de (Beleids)begroting. De nota is gebaseerd op het coalitieprogramma en de vastgestelde programma's.

Omdat de nota Kaders Begroting, in tijd gezien, voorafgaand aan de begroting behandeld wordt, is de vaststelling ervan van wezenlijk belang. De strategische keuzes die de gemeenteraad immers maakt, moeten door het college van B&W vertaald worden in de concept-begroting.

terug naar boven

 

Begroting

De Beleidsbegroting geeft de budgettaire kaders aan voor de komende vier jaar. De begroting wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals aangegeven door de gemeenteraad bij de nota Kaders Begroting. In de beleidsbegroting zijn deze richtinggevende kaders nader uitgewerkt in concrete voorstellen ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Tijdens de begrotingsbehandeling (= raadsdebat) spreekt de gemeenteraad zich uit over de voorstellen die door het college van B&W voor het komend jaar zijn gedaan. In eerste instantie spreken we daarom ook van een concept-begroting.

In de concept-begroting staan de te leveren prestaties, gerelateerd aan de geformuleerde doelstellingen en/of de beoogd maatschappelijke effecten, vermeld met de daarbij behorende financiële middelen (geld). Kortom: wat gaan wij doen, met hoeveel geld (budget). Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud van wegen en openbaar groen. Maar ook wordt - in algemene termen - aangegeven hoeveel subsidie wordt toegekend aan sociale en culturele voorzieningen.

terug naar boven

Raadsdebat

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling (= raadsdebat) bestuderen alle raadsfracties c.q. raadsleden het concept van de begroting. De voorstellen van het college van B&W worden vergeleken met hun opvattingen en prioriteiten, zoals in eerste instantie kenbaar gemaakt bij de nota Kaders Begroting. In de raadsvergadering debatteren de raadsleden over de begroting. Het debat kan gaan over de te realiseren doelstellingen, de beoogd maatschappelijke effecten, te leveren prestaties (o.a. investeringen) en de inzet van financiële middelen. Daarbij hebben ze de mogelijkheid om voorstellen te doen tot het wijzigen van de begroting (amendementen). Over de voorstellen wordt een besluit genomen door de gemeenteraad. Op dat moment is duidelijk welke voorgestelde wijzigingen door een meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen en hoe de gemeente de definitieve verdeling van de financiële middelen gaat inzetten.

terug naar boven

Jaarverslag en jaarrekening

De jaarbescheiden zijn het instrument waarmee het college verantwoording aflegt aan de raad over het in de Beleidsbegroting voor dat jaar vastgelegde beleid en beheer. De jaarbescheiden vallen uiteen in het jaarverslag (programmaverantwoording & paragrafen) en de jaarrekening (programmarekening en balans).

De bescheiden zijn gecontroleerd door de accountant, die hierover een getrouwheidsverklaring en rechtmatigheidverklaring verstrekt.

De gemeenteraad neemt het jaarverslag voor kennisgeving aan en stelt de jaarrekening vast.

Jaarverslag
Per programma wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten.

Jaarrekening
In dit document wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieel beheer. In de jaarrekening worden de werkelijke cijfers gepresenteerd, afgezet tegen de door de gemeenteraad bij de begroting vastgestelde bedragen. Door middel van een toelichting geeft het college inzicht in de belangrijkste verschillen tussen de begrote en de werkelijke cijfers.

terug naar boven