Nota kaders 2013-2016

Scherpe keuzes maken, ambities waarmaken, geen lastenverhoging

De gemeente Valkenswaard zal ook in de toekomst geconfronteerd worden met de nadelige effecten van de extra bezuinigingen door het rijk. De rijksbijdrage aan Valkenswaard zal mogelijk met meer dan €2 miljoen per jaar teruglopen. Ondanks deze mogelijke extra rijksbezuinigingen maakt het college wel duidelijke keuzes, blijft haar ambities waarmaken en kiest niet voor lastenverhoging voor de burger. Dit blijkt uit de nieuwe Nota Kaders die door het college aan de raad wordt aangeboden.

 

Maatregelen en voorstellen

De keuzes die in de Nota Kaders gemaakt moeten worden resulteren in een begroting die sluit, ook in meerjarenperspectief. Hierbij kiest het college in zijn voorstellen ervoor met name maatregelen te nemen in de eigen organisatie. Ook wordt ingezet op samenwerking met andere gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Door de bezuinigingen is immers minder geld beschikbaar, waardoor samenwerking noodzakelijk is. Hierbij is de Toekomstvisie van de gemeente Valkenswaard richtinggevend.

 

Het college heeft een pakket van 26 maatregelen opgesteld (totaal €2,9 miljoen). Het college kiest ervoor verbeteringen door te voeren in de efficiency en bedrijfsvoering. De verdere professionalisering van de beheerorganisatie rondom het beheer van de openbare ruimte (onderhoud wegen en groen) is één van de speerpunten. Ook neemt de gemeente maatregelen op het gebied van de afvalinzameling. De samenwerking met de A2-gemeenten op de gebieden van automatisering, administratie en inkopen en de nieuwe positie van het SRE moeten op termijn ook tot voordelen leiden. Verder gaat extra aandacht uit naar het maatschappelijk vastgoed (waaronder De Hofnar en de bezettingsgraad van sportaccommodaties).

 

Ambities

Ondanks de bezuinigingen houdt het college haar ambities overeind. Zo blijft het college investeren in de lokale economie door het verbeteren van het vestigingsklimaat en het versterken van de verbinding economie, onderwijs en arbeidsmarkt . Ook investeringen in toerisme en recreatie (bijvoorbeeld Groote Heide) staan hoog op de agenda. Tenslotte blijft de gemeente de komende jaren investeren in het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers via het Klantcontactcentrum.

 

Behandeling

De raad behandelt de Nota kaders 2013-2016 op 7 juni 2012. De nota ligt ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis, bij de bibliotheek aan De Hofnar, in het Dorpshuis in Borkel en Schaft en in Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal.

 

Download hier: