Nota kaders 2012-2015 begroting en meerjarenkeuzenota 2011

Nota Kaders Begroting 2012 - 2015
De gemeenteraad bepaalt ieder jaar de kaders voor de gemeentelijke begroting. Om dit te kunnen doen, schrijft de Financiële Beheersverordening voor dat het college de gemeenteraad een Nota Kaders Begroting aanbiedt met daarin informatie over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In de Nota wordt verder een globaal inzicht gegeven in de te verwachten financiële en reservepositie van het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren.

Onlangs heeft het college de Nota Kaders Begroting 2012 - 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de Nota is op te maken dat in 2012 en volgende jaren (nog) verder fors bezuinigd moet worden. Het meerjarenperspectief 2012 - 2015 geeft namelijk een oplopend negatief beeld van € 412.636,-- negatief in het jaar 2012 oplopend naar € 1.407.513,-- negatief in het jaar 2015.

Raad maakt beleidskeuzen

Bij de behandeling van de Nota zal de gemeenteraad (beleids)keuzen kenbaar maken, kaders aangegeven en richtinggevende uitspraken doen. De Nota vormt, met daarbij de uitkomsten van de behandeling door de raad, de basis waarop het college vervolgens de gemeentebegroting voor het jaar 2012 samenstelt. Alle opties en mogelijkheden zijn opengelaten, zodat de gemeenteraad zelf de prioriteiten kan aangeven. Het college heeft er ook niet voor gekozen om de gemeenteraad een sluitend meerjarenperspectief aan te bieden.

De stukken liggen ter inzage in informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55 en u kunt ze ook hieronder downloaden.

Raadsvergadering 9 juni

Op 9 juni worden zal de raad de Nota Kaders en de Meerjarenkeuzenota bespreken. Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad (beleids)keuzen en kaders bepalen - eventueel aangevuld met richtinggevende uitspraken - waarbij een meerjarig sluitend financieel perspectief wordt bewerkstelligd. De openbare vergadering vindt plaats vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

Download hier: