Nota kaders 2011-2014 begroting en meerjarenkeuzenota 2010

Op 23 juni en 7 juli zijn er twee raadsbesprekingen over de Nota kaders begroting 2011-2014.

De gemeenteraad bepaalt ieder jaar de kaders voor de gemeentelijke begroting. Om dit te kunnen doen ontvangt de raad van het college tijdig een zogeheten Nota kaders begroting 2011-2014, met daarin informatie over de acties, activiteiten en investeringen voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota wordt o.a. een globaal inzicht gegeven in de te verwachten financiële en reservepositie van het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. Deze nota vormt, met daarbij de uitkomsten van de behandeling door de raad, de basis waarop het college vervolgens de gemeentebegroting voor 2011 samenstelt. Omdat de raadsleden verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de kaders, biedt het college hen geen "dichtgetimmerd" stuk aan. Alle opties en mogelijkheden zijn nog open gelaten, zodat de raad zelf de prioriteiten kan aangeven. Als handreiking is onlangs de Meerjarenkeuzenota aangeboden aan de raad.

Raadsinformatieavond 23 juni
Voorafgaande aan de bespreking in de raadsvergadering, vindt op 23 juni een raadsinformatieavond plaats over de Nota Kaders en de Meerjarenkeuzenota. Deze avond zal niet, zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de raadszaal, maar in de zalen 9 en 10 van de Hofnar om 20.00 uur. De raadsleden kunnen vooraf schriftelijk vragen stellen over de Nota Kaders en de Meerjarenkeuzenota. Het antwoord op deze vragen zal op deze avond mondeling gegeven worden. Om een nadere toelichting en of uitleg kan uiteraard altijd gevraagd worden. Daarnaast zal er deze avond een toelichting worden gegeven over de organisatie en hoe de taken afgestemd kunnen worden op de formatie. Ook hierover kan de raad vooraf schriftelijke vragen stellen.

Raadsvergadering 7 juli
Op 7 juli worden zal de raad de Nota Kaders en de Meerjarenkeuzenota bespreken. Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad (beleids)keuzen en kaders bepalen - eventueel aangevuld met richtinggevende uitspraken - waarbij een meerjarig sluitend financieel perspectief wordt bewerkstelligd. De openbare vergadering vindt plaats vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

Nota kaders begroting 2011-2014 ter inzage
De Nota kaders begroting 2011-2014 ligt vanaf voor belangstellenden ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Download hier:


Meerjarenkeuzenota 2010

Tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar heeft de raad het college opdracht gegeven om te komen tot een analyse op basis waarvan de raad keuzes kan maken in het perspectief van de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente. Het college heeft deze analyse laten maken.

Het resultaat is de Meerjarenkeuzenota 2010, die na afloop van de raadsvergadering van 3 juni is aangeboden aan de raad. In de nota staan veel keuzemogelijkheden, waarmee de raad voor de komende jaren beleidskeuzes kan maken binnen de financiële kaders.