Zeelberg, Mozaïek, Centrum, Kernwinkelgebied, Deelhurkse Akkers, Hoge Akkers, Schaapsloop 1, Schaapsloop 2

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1. Bro
Publicatiedatum: 13-04-2011

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Valkenswaard te kennen dat zij bezig zijn met de voorbereiding van de volgende bestemmingsplannen:

  • Zeelberg
  • Mozaïek
  • Centrum
  • Kernwinkelgebied
  • Deelhurkse Akkers
  • Hoge Akkers
  • Schaapsloop 1
  • Schaapsloop 2

 

Op de website van de gemeente Valkenswaard www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl is een overzicht van de (voorlopige) begrenzing van de gebieden te vinden.

 

Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van deze bestemmingsplannen is het feit dat de huidige bestemmingsplannen voor dit gebied al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.
In het bestemmingsplan staat aangegeven hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld als wonen, detailhandel, dienstverlening of bedrijf) en wat er, naast de vergunningsvrije bouwwerken, gebouwd mag worden. De actualisering van bovenstaande bestemmingsplannen heeft als doel de bestaande, feitelijke situatie vast te leggen in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast zullen deze bestemmingsplannen aan gaan sluiten bij de standaard bestemmingsplanregeling zodat uiteindelijk voor het gehele grondgebied van Valkenswaard uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaat. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in deze plannen niet meegenomen.
Concreet betekent dit dat de bebouwingsmogelijkheden die nog niet benut zijn op basis van de huidige bestemmingsplannen, blijven geldig tot het moment dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Vanaf dat moment geldt er mogelijk een aanhoudingsgrond. Indien u van de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan gebruik wilt maken, zult u vóór ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een aanvraag voor een omgevingsvergunning in moeten dienen.Op dit moment kunnen wij nog niet exact aangeven wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt te liggen. Wij zullen voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt nog het voorontwerpbestemmingsplan publiceren. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de Kempener Koerier en langs elektronische weg (gemeentelijke internetsite). Na die publicatie zal ook de gelegenheid worden geboden om te reageren op de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden in het bestemmingsplan.

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, (040-2083665).