Zeelberg 47

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning milieu
Publicatiedatum: 11-01-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.31, lid 2 onder b van de Wabo en art. 3:41/3:44 Awb bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het besluit van 29 maart, 17 juni en 21 september 2011 op 4 januari 2012 hebben gewijzigd voor:

  • UV 2011.111 - een varkens- en rundveehouderij, gelegen aan de Zeelberg 47 te Valkenswaard.

 

Het besluit heeft betrekking op wijzigingen in de geluidvoorschriften behorende bij de milieuvergunning aan genoemd bedrijf.

 

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De bescheiden zijn in te zien tijdens de openstellingstijden bij het omgevingsloket van het gemeentehuis.

 

Beroep

Indien u het niet eens bent met het door ons genomen besluit dan kunt u tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de dag van verzending van de bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Indien u beroep instelt dan kan nog het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Om werking van het besluit te schorsen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indien u een verzoek om voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.