Zeelberg 47

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning wijziging
Publicatiedatum: 16-11-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.31, lid 2 onder b van de Wabo en art. 3:41/3:44 Awb bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn het besluit van 29 maart, 17 juni en 21 september 2011 te wijzigen voor:

  • een varkens- en rundveehouderij, gelegen aan de Zeelberg 47 te Valkenswaard (UV 2011.111).

 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 november 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien tijdens de openstellingstijden bij het omgevingsloket van het gemeentehuis.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving, tel. 040-2083444.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.