Zandbergstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 13-06-2012


Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Nummer: OV 2012.050.

 

Omschrijving: het bouwen van 2 woningen op het perceel Zandbergstraat 12 te Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een zorgvuldige bouwkundige besluitvoering. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 juli 2012.