Waterloopkade ong. kad. Sectie E 518 en 519

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-03-2012

Nummer: UV 2012.040
Datum ontvangst: 28-02-2012
Omschrijving: dempen en verondiepen watergangen, verwijderen en aanbrengen duikers, plaatsen stuw, Waterloopkade ong. kad. Sectie E 518 en 519 - 5556