Warande

Dit item is gearchiveerd op 30-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 17-04-2013

(NL.IMRO.0858.BPwarande-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 18 april 2013 gedurende zes weken het op 28 februari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Warande' (NL.IMRO.0858.BPwarande-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Warande' is gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Leenderweg. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Wolbergstraat en bedrijventerrein Schaapsloop 1.
Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

 • bij Taxandria, gelegen aan de Van de Venstraat en de Vlasgaard, is de verbeelding op onderdelen aangepast;
 • in de toelichting, regels en verbeelding is de detailhandel en opslag van munitie en kruit aan de Hazestraat 52 nader omschreven;
 • de toelichting, regels en verbeelding is aangepast naar aanleiding van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard;
 • de panden met cultuurhistorische waarden zijn nader onderbouwd in het bestemmingsplan. De aanduiding cultuurhistorisch waardevol is verwijderd voor de Leenderweg 84. De toelichting, regels, verbeelding en bijlage is hiervoor aangepast;
 • de toelichting is aangepast aan het meest recente regionaal beleid;
 • diverse redactionele aanpassingen in de regels;
 • Hazestraat 51 verbeelding aangepast zodat bouwvlak en bestemming op elkaar aansloten;
 • St. Lucasstraat 11 de maatvoering opgenomen in de verbeelding.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 18 april 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 april 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
 • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
 • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Een belanghebbende kan met ingang van 18 april 2013 gedurende zes weken (tot en met 29 mei 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.