Waalreseweg / Dijkstraat

Dit item is gearchiveerd op 24-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 11-09-2013

NL.IMRO.0858.BPwaalresewgdijkst-ON01 (bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 12 september 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Waalreseweg/ Dijkstraat' ter inzage ligt. WW3 Planontwikkeling is voornemens om het plangebied gelegen op de hoek van de Dijkstraat en de Waalreseweg te herontwikkelen. Het betreft het perceel aan de Waalreseweg 3, 3a, 3b en de Dijkstraat 2 en 4. De ontwikkeling aan de Waalreseweg/ Dijkstraat bestaat uit de realisatie van 38 appartementen en een half verdiepte parkeergarage ten behoeve van die appartementen.

Nota inspraak en vooroverleg

Gedurende de periode met ingang van 28 maart 2013 tot en met 24 april 2013 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Waalreseweg / Dijkstraat ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. Tijdens deze periode is een aantal reacties op het bestemmingsplan ingediend. Deze reacties zijn van een antwoord voorzien die zijn geformuleerd in de nota van ‘inspraak en vooroverleg’. Deze nota ligt met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is dat het politiekantoor niet wordt meegenomen in de ontwikkeling en het plan geen ruimte meer biedt voor een openbare ondergrondse parkeergarage.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 12 september 2013 gedurende zes weken ter inzage: 

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15, hier vindt u het volledige bestemmingsplan, regels, toelichting en verbeelding, inclusief alle bijlagen;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, te weten de regels, toelichting en verbeelding;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55, te weten de regels, toelichting en verbeelding.

Het volledige bestemmingsplan is met ingang van 12 september 2013 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inloopavond  30 september 2013

De gemeente Valkenswaard organiseert op maandag 30 september 2013 een inloopavond over dit plan. Tijdens deze inloopavond kan eenieder kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan Waalreseweg / Dijkstraat. Naast het bestemmingsplan is er ook een artist impression van het plan beschikbaar, zodat duidelijk is hoe het plan eruit kan komen te zien. De inloopavond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt van 18.00 uur tot 20:00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen. U kunt deze vragen stellen aan de gemeente, de architect en de ontwikkelaar.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (12 september 2013 tot en met 23 oktober 20013) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083665.

Crisis- herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl .