Voorontwerpbestemmingsplannen Braken-Bunders, Warande en Wolberg

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 23-02-2011

De gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

 

Plangebieden
De drie voorontwerpbestemmingsplannen Braken-Bunders, Warande en Wolberg grenzen aan elkaar en zijn gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Bosstraat. De plangebieden worden aan de oost- en zuidzijde begrensd door de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2.

 

De bestemmingsplannen hebben als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in de plannen niet mogelijk gemaakt.

 

Procedure
De voorontwerpbestemmingsplannen liggen met ingang van 24 februari 2011 gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

De plannen zijn vanaf 24 februari 2011 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Inloopavond maandag 28 februari 2011
De gemeente Valkenswaard organiseert op maandag 28 februari 2011 een inloopavond over de drie voorontwerpbestemmingsplannen Braken-Bunders, Warande en Wolberg. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.30 uur en 20.30 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

 

Inspraakreactie
Tijdens de ter inzagelegging van vier weken (t/m 23 maart 2011) kunnen ingezetenen van de gemeente Valkenswaard en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040-20 83 665.

 

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over de bestemmingsplannen is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-20 83 665.