Voorontwerpbestemmingsplan Mozaïek

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 09-11-2011

De gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

 

Plangebied
Het voorontwerpbestemmingsplan Mozaïek grenst aan het bestemmingsplan Valkenswaard Noord en het bestemmingsplan Lage Heide natuur en zal aansluiten bij de nieuw op te stellen bestemmingsplannen Centrum en Deelhurkse Akkers. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

 

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 november 2011 gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

De plannen zijn vanaf 10 november 2011 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Inloopavond maandag 21 november 2011
De gemeente Valkenswaard organiseert op maandag 21 november een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Mozaïek (en gelijktijdig over voorontwerpbestemmingsplan Zeelberg dat ook ter inzage ligt). De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.30 uur en 19.30 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

 

Inspraakreactie
Tijdens de ter inzagelegging van vier weken (t/m 7 december 2011) kunnen ingezetenen van de gemeente Valkenswaard en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040-20 83 665.

 

Informatie
Bewoners en bedrijven in het plangebied worden door de gemeente per brief persoonlijk geïnformeerd over het voorontwerpbestemmingsplan en de inspraakprocedure.

 

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-20 83 665.