Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB)

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 11-01-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 22 december 2011 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012
  • Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012.

 

In de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 is vastgelegd voor welke bijstandsgerechtigden de norm wordt verhoogd of verlaagd en op grond van welke criteria de hoogte van die verhoging of verlaging wordt bepaald.

 

In de Maatregelenverordening is vastgelegd welke 'korting' op de uitkering wordt toegepast als de aan de uitkering verbonden verplichtingen niet worden nagekomen en of gedragingen plaatsvinden die niet getolereerd worden. De verordeningen treden in werking op 1 januari 2012.

 

De verordeningen liggen vanaf 16 januari tot 5 maart 2012 voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan De Hofnar 15, de leeszaal van bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Zie ook www.valkenswaard.nl.

 

Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij de heer O. Deeben van het Samenwerkingsverband werk en inkomen. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083 707.

 

N.b. Bij vaststelling van bovengenoemde verordeningen zijn gelijkertijd (m.i.v. 1 januari 2012) de volgende verordeningen ingetrokken:

  • Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB en WIJ 2010
  • Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010
  • Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010
  • Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2010.