Verordening commissie bezwaarschriften

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 28-11-2012

Op 13 november 2012 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling Samenwerking A2 gemeenten de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling A2-Samenwerking” vastgesteld.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Per 1 september 2011 zijn de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard aangesloten bij de commissie bezwaarschriften. Het horen van de bezwaarmakers gebeurt door de commissie en de bestuursorganen worden geadviseerd in het nemen van hun beslissing op bezwaar. Met onderhavige verordening worden ook de bezwaarschriften van personele aard aan de bezwarencommissie voorgelegd. Tevens vallen de bezwaren tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten onder de commissie.

De verordening kunt u inzien in de documentatieruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Tegen het besluit tot vaststelling van deze verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de heer J. van der Heijden, afdelingshoofd Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 040-2241481.