Verkiezing Tweede Kamer 2012 - volmacht

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen
Publicatiedatum: 08-08-2012

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Valkenswaard maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Bij Klantcontactcentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer zijn geregistreerd.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum, de Hofnar 15, Valkenswaard of kijk op www.verkiezingen2012.nl.