Venbergseweg 34

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 18-07-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 juli 2012 gedurende zes weken het op 2 juli 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Venbergseweg 34' (imro-code: NL.IMRO.0858.BPvenbergseweg34-VA01) ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan

De ontwikkeling betreft de realisatie van één bedrijfswoning en de omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming, specifiek een loon- en grondverzetbedrijf.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • de planregels worden aangepast op de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning;
  • de planregels worden aangepast op de bouwhoogte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
  • de toelichting wordt in hoofdstuk 5.1 aangepast aan de nieuwe goot- en bouwhoogte.

Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het bestemmingsplan.

 

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 19 juli 2012 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 19 juli 2012 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 19 juli 2012 gedurende zes weken (tot en met woensdag 29 augustus 2012) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.